Certyfikaty

Zadzwoń do nas bezpłatnie po poradę: +49 40 570 120 399 lub wyślij nam e-mail.

Zintegrowany system
zarządzania AGT Bus- & Eventlogistik

Jako jeden z pierwszych usługodawców w zakresie transportu pasażerskiego, firma AGT Bus- & Eventlogistik z powodzeniem uzyskała certyfikaty w zakresie norm DIN EN ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskiem oraz DIN EN ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Teraz, oprócz DIN EN ISO 9001 – Systemu Zarządzania Jakością, który obowiązuje od 2018 roku, AGT Bus- & Eventlogistik posiada dwie kolejne normy, które usprawniają procesy wewnętrzne i zewnętrzne oraz łączą je w jeden zintegrowany system zarządzania.

Co konkretnie oznaczają te certyfikaty?

System Zarządzania Środowiskowego (EMS) DIN EN ISO 14001:2015 to ważny krok w kierunku bardziej ekologicznej kultury korporacyjnej. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), która obowiązuje od 1996 r., pomaga firmom zorientować się na międzynarodowe standardy w zakresie ochrony środowiska. Ten system zarządzania poprawia kulturę ochrony środowiska, zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i może być łączony z istniejącymi systemami zarządzania DIN EN ISO 9001:2015 System zarządzania jakością (QMS) oraz nowo nabytym DIN EN ISO 45001:2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SGA). Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia są integralnymi elementami zrównoważonej kultury korporacyjnej. Norma DIN EN ISO 45001 zapewnia naszej firmie systemowe podejście do planowania i optymalizacji procesów związanych z bezpieczeństwem. System zarządzania poprawia kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zmniejsza obciążenie pracowników oraz umożliwia minimalizację wypadków i uszczerbku na zdrowiu. W tym celu stosuje podejście oparte na ryzyku, które jest specjalnie dostosowane do naszej branży.

Grüner Halbkreis | AGT Bus- & Eventlogistik
Grüner Vollkreis | AGT Bus- & Eventlogistik

Ochrona środowiska poprzez zrównoważone zarządzanie środowiskiem

System zarządzania środowiskowego obejmuje wszystkie aspekty poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska. Określa on procesy tworzenia, wdrażania, konserwacji i obsługi bieżącej.

Zrównoważony
transport

System zarządzania środowiskowego obejmuje wszystkie aspekty umożliwiające trwałą poprawę efektów działalności środowiskowej. Planowanie, wdrażanie, kontrola i doskonalenie celów i działań środowiskowych stanowią centralny element.

Roter Halbkreis | AGT Bus- & Eventlogistik
Roter Vollkreis | AGT Bus- & Eventlogistik

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Określanie zagrożeń, zmniejszanie ryzyka urazów, wypadków i chorób zawodowych pracowników oraz poprawa stanu zdrowia w miejscu pracy poprzez wyznaczanie celów i zadań.

Zdrowie w
miejscu pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pomaga identyfikować i korygować niedociągnięcia. Zmniejsza to stres fizyczny i psychiczny, co prowadzi do zwiększenia motywacji i zmniejszenia absencji.

DIN EN ISO 9001:2015 System zarządzania jakością

Szczególnie w przypadku świadczenia usług transportu pasażerskiego jakość jest podstawą udanej realizacji. Wyznajemy ten pogląd i ustanawiamy najwyższe standardy zarządzania jakością. Od 2018 r. firma wyznaczyła sobie nowe standardy poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością i od tego czasu podlega ciągłemu doskonaleniu – zgodnie z certyfikatem DIN EN ISO 9001:2015 wydanym przez TÜV Süd. Naszym najważniejszym celem jest nie tylko spełnianie oczekiwań klientów, ale także ich przekraczanie. W obliczu innowacyjnych zmian w branży mobilności naszym obowiązkiem jest stawianie sobie coraz wyższych wymagań i pomyślny rozwój firmy.

AGT Bus- & Eventlogistik uważa się za firmę zorientowaną na procesy. Certyfikat DIN EN ISO 9001:2015 zwiększa przejrzystość wszystkich procesów operacyjnych, a jednocześnie zmniejsza liczbę błędów i wykluczeń. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie można zagwarantować satysfakcję klienta. Wykorzystując Strukturę Wysokiego Szczebla (HLS), każdy proces został zaobserwowany u podstaw, ponownie zdefiniowany i od tego czasu podlega procesowi ciągłego doskonalenia. Certyfikat umożliwia nam także rozszerzenie zakresu działania systemu zarządzania jakością w perspektywie długoterminowej oraz identyfikowanie zagrożeń na wczesnym etapie i zapobieganie im za pomocą środków zaradczych.

DIN EN ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego

Certyfikat DIN EN ISO14001:2015 dla systemu zarządzania środowiskowego wyznacza szczególnie wysokie standardy dla usługodawców z sektora mobilności i transportu pasażerskiego, ponieważ właśnie ten sektor przechodzi obecnie poważne zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju. AGT Bus- & Eventlogistik chce być pionierem w tej zmianie i postawiła sobie za zadanie wdrożenie certyfikatu ISO 14001:2015 jako części zintegrowanego systemu zarządzania w procesach i strukturach AGT Bus- & Eventlogistik. Certyfikat ISO 14001 oznacza system zarządzania środowiskowego zgodny z uznaną międzynarodową normą i służy naszej firmie jako wytyczne do bardziej efektywnego i oszczędnego korzystania z zasobów. Dzięki temu, jako firma usługowa, możemy wykorzystywać korzyści ekonomiczne w całym łańcuchu wartości.

Norma DIN EN ISO 14001:2015, która istnieje od 1996 roku, zapewnia nie tylko naszemu kierownictwu, ale także wszystkim zainteresowanym stronom wewnętrznym i zewnętrznym lepsze zrozumienie środowiska, co daje nam możliwość strategicznego zarządzania ryzykiem i szansami związanymi ze środowiskiem oraz zwiększenia naszej konkurencyjności. AGT Bus- & Eventlogistik dąży nie tylko do oszczędnego korzystania z zasobów, ale także do efektywnego i świadomego ekologicznie wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów poprzez ciągłe doskonalenie aspektów środowiskowych, regularne analizy i oceny ryzyka oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w organizacji.

DIN EN ISO 45001:2018 System zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska

Dla firmy AGT Bus- & Eventlogistik zdrowie i wydajność pracowników ma najwyższy priorytet. Wprowadzając system zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska zgodny z normą DIN EN ISO 45001:2018, chcemy stale poprawiać bezpieczeństwo naszych pracowników oraz zapobiegać chorobom i nieobecnościom związanym z pracą. Kierownictwo uważa się za odpowiedzialne za podejmowanie wszelkich istniejących i możliwych działań w celu stworzenia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz zapewnienia holistycznej opieki zdrowotnej. Chodzi tu nie tylko o ochronę zdrowia fizycznego, ale także o ochronę zdrowia psychicznego.

Naszym celem w odniesieniu do certyfikatu DIN EN ISO 45001:2018 jest nie tylko stworzenie międzynarodowej akceptacji wśród naszych wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, ale także stworzenie i optymalizacja bezpiecznego środowiska pracy zarówno dla naszych pracowników, jak i osób zewnętrznych, które współpracują z AGT Bus- & Eventlogistik. Wynika to z faktu, że nie tylko chcemy wprowadzić bezpieczeństwo i higienę pracy w naszej firmie, ale także mocno zakorzenić je w naszej strategii, aby stale doskonalić nasze procesy, kompetencje, a w efekcie całą organizację.

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
jako zintegrowany system zarządzania

Ustanowienie trzech norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 pozwoliło na zintegrowanie systemu zarządzania indywidualnie dostosowanego do naszej firmy. Z tego systemu zarządzania AGT Bus- & Eventlogistik wyłania się jako firma sterowana procesami. Wszystkie procesy występujące w naszym łańcuchu wartości są szczegółowo analizowane pod kątem wymagań tych wdrożonych certyfikatów i podlegają ciągłemu procesowi optymalizacji.

AGT Bus- & Eventlogistik, jako jeden z wiodących dostawców usług w zakresie transportu pasażerskiego w Niemczech, chciałby bardziej intensywnie zająć się kwestią zrównoważonego rozwoju zarówno w działalności operacyjnej, jak i w zarządzaniu strategicznym ze swojej siedziby w Hamburgu i wprowadzić zmiany. Certyfikaty pozwalają nam wyznaczać nowe standardy dla nas samych, ale także w naszej branży. Obszary zrównoważonego rozwoju, takie jak ekologia, ekonomia i kwestie społeczne, są kompleksowo ujęte w normach ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 i są stale uwzględniane w programie.

Dowiedz się więcej o naszym zrównoważonym rozwoju

United Nations Global Compact

Ocena zrównoważonego rozwoju EcoVadis

PLANT-MY-TREE®

Headquarter der United Nations - AGT Bus- & Eventlogistik
Nachhaltigkeitskugel | AGT Bus- & Eventlogistik
Bäume pflanzen - AGT Bus- & Eventlogistik

UNGC to największa na świecie inicjatywa CSR związana ze zrównoważonym i odpowiedzialnym ładem korporacyjnym. UNGC realizuje wizję zrównoważonej gospodarki globalnej sprzyjającej włączeniu społecznemu, która przynosi korzyści wszystkim ludziom, społecznościom i rynkom.
Dowiedz się więcej o United Nations Global Compact 

EcoVadis stał się najbardziej znanym na świecie dostawcą ratingów zrównoważonego rozwoju. W ciągu pierwszych czterech lat działalności oceniono już 4000 firm pod kątem czterech kryteriów: środowiska, pracy i praw człowieka, etyki oraz zrównoważonego zaopatrzenia.
Dowiedz się więcej o ratingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis

Na oczyszczonym terenie w Hohenaspe, Itzehoe, firma AGT Bus- & Eventlogistik zaplanowała posadzenie około 500 drzew w ramach współpracy z PLANT-MY-TREE®. Oczekuje się, że zrównoważone sadzenie drzew będzie trwało przez ponad 99 lat.
Dowiedz się więcej o PLANT MY TREE®