United Nations Global Compact

AGT Bus- & Eventlogistik jest zobowiązana do przestrzegania dziesięciu zasad United Nations Global Compact

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych: Jakie struktury wykorzystuje ta światowa organizacja, aby wywierać wpływ na firmy

Od sierpnia 2021 r. firma AGT Bus- & Eventlogistik została uznana za oficjalną część United Nations Global Compact (UNGC). UNGC jest największą i najbardziej uznaną na świecie inicjatywą CSR w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. UNGC realizuje wizję zrównoważonej gospodarki globalnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i przynoszącej korzyści wszystkim ludziom, społecznościom i rynkom. Założona w 2000 roku UNGC jest obecnie wspierana przez ponad 15.000 firm i organizacji z ponad 160 krajów. Przystępując do UNGC, firmy i organizacje zobowiązują się do promowania w swojej polityce i działaniach praw człowieka, uczciwych praktyk pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przystępując oficjalnie do programu, AGT Bus- & Eventlogistik zobowiązuje się do ciągłej integracji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), z uwzględnieniem dziesięciu zasad zrównoważonego rozwoju UNGC w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Dziesięć zasad United Nations Global Compact

1. Przedsiębiorstwa powinny wspierać i respektować ochronę międzynarodowych praw człowieka.
2. Przedsiębiorstwa powinny upewnić się, że nie są współwinne łamania praw człowieka.
3. Przedsiębiorstwa powinny stać na straży wolności zrzeszania się i skutecznego uznawania prawa do rokowań zbiorowych.
4. Przedsiębiorstwa powinny dążyć do wyeliminowania wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej.
5. Przedsiębiorstwa powinny dążyć do eliminacji pracy dzieci.
6. Przedsiębiorstwa powinny stać na straży eliminacji dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu.
7. Przedsiębiorstwa powinny stosować zasadę ostrożności w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.
8. Przedsiębiorstwa powinny podejmować inicjatywy mające na celu promowanie większej świadomości ekologicznej.
9. Przedsiębiorstwa powinny przyspieszyć rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
10. Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Logo United Nations Global Compact UN Endorser - AGT Bus- & Eventlogistik

„Przystępując do United Nations Global Compact, pokazujemy, że kwestia zrównoważonego rozwoju ma bardzo wysoki priorytet w naszej filozofii korporacyjnej i że zmiany w branży mobilności muszą być dla nas przyszłością”.

Heike Januzi-Schlatermund, Chief Executive Officer

UNGC i AGT Bus- & Eventlogistik we współpracy

Firma AGT Bus- & Eventlogistik jest przekonana, że cel, jakim jest zrównoważony rozwój korporacyjny i społeczny, można osiągnąć tylko wtedy, gdy wśród wszystkich interesariuszy zostanie wprowadzona jasna i celowa świadomość. Dla AGT oznacza to, że 17 SDGs UNGC musi być brane pod uwagę nie tylko w codziennych działaniach organizacji, ale także przy wyborze dostawców usług wzdłuż łańcucha wartości.

Od początku 2021 roku AGT wdraża liczne środki i projekty, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju w procesie tworzenia wartości, dla wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron oraz dla społeczeństwa.

Pierwsze realizacje dotyczą na przykład Celu Zrównoważonego Rozwoju 4 – Edukacja wysokiej jakości. Dzięki temu wszyscy pracownicy mają możliwość rozwoju jakościowego i samorealizacji. Sprzyja to równości pod względem możliwości edukacyjnych.

Cele wyznaczone przez UNCG obejmują szeroki zakres działań z zakresu CSR. Oficjalne członkostwo w UNGC jest tylko sygnałem dla przyszłego i ciągłego zrównoważonego rozwoju firmy i społeczeństwa. Dlatego kierownictwo firmy oczekuje stałego podnoszenia świadomości i wdrażania 17 SDGs w AGT Bus- & Eventlogistik.

United Nations Global Compact für sozialen Verbund - AGT Bus- & Eventlogistik