Zrównoważony rozwój społeczny

Zrównoważony rozwój społeczny: ludzie jako najważniejszy zasób

Centralnym elementem zrównoważonego rozwoju społecznego jest rozwój społeczeństwa. Obejmuje to m.in. ograniczanie ubóstwa, zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz równe szanse, w tym dostęp do informacji i zasobów. Pod względem ładu korporacyjnego zrównoważony rozwój społeczny koncentruje się na kwestii pracy zapewniającej bezpieczeństwo bytowe i równość. Cel zrównoważonego rozwoju społecznego definiuje się jako równość dochodów, przestrzeganie praw pracowniczych, ochronę zdrowia i ogólne standardy socjalne wszystkich pracowników.

Z różnych powodów filar zrównoważonego rozwoju społecznego stanowi elementarne zjawisko w filozofii korporacyjnej i zarządzaniu AGT Bus- & Eventlogistik. Zawsze staramy się wprowadzać zmiany, które tworzą zrównoważone społecznie warunki pracy w naszym codziennym życiu biurowym, wykazujemy zaangażowanie społeczne i jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w kontekście działań public relations.

Zrównoważony rozwój społeczny w strukturach korporacyjnych AGT Bus- & Eventlogistik

W firmie AGT Bus- & Eventlogistik zrównoważony rozwój społeczny zaczyna się od poszanowania praw człowieka, które stanowią fundamentalną część naszego ładu korporacyjnego. Dlatego też, zgodnie z naszą ogólnofirmową polityką w zakresie praw pracowniczych i praw człowieka, zobowiązujemy się do przestrzegania tych zobowiązań. Firma AGT Bus- & Eventlogistik kieruje się podstawowymi zasadami zrównoważonego rozwoju społecznego w odniesieniu do pracy i praw człowieka określonymi w inicjatywie ONZ Global Compact (UNGC) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). W przypadku naruszenia wytycznych dotyczących praw pracowniczych i praw człowieka osoby zainteresowane mogą w przyszłości złożyć skargę w ramach procedury informowania o nieprawidłowościach. We współpracy ze stowarzyszeniem „Whistleblower-Netzwerk e.V.” zespół pracowników AGT Bus- & Eventlogistik został uwrażliwiony na temat zarządzania informacją o nieprawidłowościach jako procedury zrównoważonego społecznie postępowania z pracownikami poprzez kompleksowe szkolenie. Począwszy od procesu rekrutacji, w firmie AGT Bus- & Eventlogistik należy chronić i przestrzegać praw pracowniczych i praw człowieka. Dlatego dział kadr przeszedł obowiązkowe szkolenia, aby zapewnić różnorodność w firmie. Ma to na celu zapewnienie równych szans i uniknięcie nierówności społecznych.

Różnorodność i równość szans jako istotny czynnik zrównoważonego rozwoju społecznego

W firmie AGT Bus- & Eventlogistik różnorodność i równe szanse w miejscu pracy są ważnymi aspektami zrównoważonego rozwoju społecznego. Kształtując kulturę korporacyjną w oparciu o różnorodność i doświadczenia naszych pracowników, chcemy umocnić naszą pozycję jako uczciwego i atrakcyjnego pracodawcy. W ten sposób indywidualne mocne strony naszych pracowników są promowane na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zatrudnianie pracowników z różnych regionów i kultur umożliwia dużą różnorodność podejść i metod komunikacji oraz odzwierciedla wielokulturową kulturę korporacyjną naszej firmy. Przy już istniejącym udziale kobiet na poziomie ponad 50% jesteśmy zobowiązani do zapewnienia każdemu pracownikowi takich samych możliwości, a zwłaszcza możliwości awansu na stanowiska kierownicze.

Zrównoważony rozwój społeczny dzięki równowadze między życiem zawodowym a prywatnym

Zrównoważone społecznie zatrzymanie pracowników w naszej firmie jest celem, który należy osiągnąć poprzez wspieranie pogodzenia interesów prywatnych i zawodowych. Nowe, wspierające działania w zakresie warunków pracy stanowią społecznie zrównoważoną podstawę dla zmotywowanych i zadowolonych pracowników. Oferując różne modele czasu pracy, zapewniamy naszym pracownikom możliwość dostosowania obciążenia pracą do ich indywidualnych potrzeb. Dla pracowników, którzy skorzystali z ustawowego urlopu rodzicielskiego, dostępne są środki integracyjne umożliwiające płynny powrót do życia zawodowego. W ten sposób wejście na teren zakładu pracy ma się odbywać zgodnie z ustalonym harmonogramem i przyczynić się do pomyślnej integracji z firmą. Podsumowując, nasze działania na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym mają na celu aktywne zapobieganie wszelkim nierównościom i zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.