Umowa przewozowa

Status: 21 marca 2022 r.

Szanowny Kliencie

Dziękujemy za zamówienie i zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Aby móc zagwarantować Państwu możliwie najlepszy przebieg zarezerwowanej podróży, należy pamiętać, że usługi firmy AGT Busvermietung & Touristik GmbH są świadczone po zaakceptowaniu poniższej umowy transportowej.

Prawo domicylu

Personel prowadzący pojazd korzysta z prawa pobytu w imieniu przedsiębiorstwa autobusowego podczas całej podróży. Należy przestrzegać wskazówek personelu prowadzącego pojazd, zwłaszcza w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo i bagaż

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, palenie jest zabronione we wszystkich autobusach ze względu na ochronę przeciwpożarową. Dopuszcza się przewóz i spożywanie posiłków, chyba że w umowie ustalono inaczej, jednakże personel prowadzący pojazd może zakazać spożywania napojów alkoholowych według własnego uznania w celu zachowania bezpieczeństwa podróży. Śmieci należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach na śmieci. Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do pozostania na swoich miejscach podczas podróży. Wyjątkiem są wizyty w toalecie pokładowej i kuchni pokładowej. Pasy bezpieczeństwa w autobusach są obowiązkowe. Podobnie jak w przypadku samolotu, przestrzeń bagażowa w autobusie jest również ograniczona. Prosimy o nieużywanie walizek z twardą skorupą i polecanie toreb podróżnych.

Uszkodzenia i czyszczenie

Klient odpowiada za szkody w wyposażeniu autobusu spowodowane przez siebie lub członków jego grupy podróżnej. Przed rozpoczęciem podróży należy zgłosić personelowi prowadzącemu pojazd wszelkie uszkodzenia, które są już obecne i widoczne przy wsiadaniu do autobusu, aby wykluczyć nieuzasadnione przypisanie szkody do rachunku klienta. Jeżeli personel prowadzący pojazd dostrzega szczególne zagrożenie dla realizacji przejazdu, np. ze względu na już istniejący stan nietrzeźwości pasażerów, można zażądać od klienta złożenia kaucji w gotówce za pokwitowaniem. W szczególnie poważnych przypadkach przejazd może zostać odwołany lub przerwany. W przypadku, gdy klient lub gość należący do grupy przypadkowo lub celowo zabrudzi autokar/sprzęt ponad normę, pozwalamy sobie naliczyć koszty sprzątania na miejscu lub po wycieczce. Wysokość kosztów zostanie ustalona w zależności od nakładu pracy przy czyszczeniu i stopnia zabrudzenia, z uwzględnieniem konsekwencji (np. straty przy kolejnych zamówieniach, obniżenie jakości z powodu zapachu itp.).

Przepisy dotyczące czasu odpoczynku i czasu prowadzenia pojazdu przez personel prowadzący pojazd

Zwracamy uwagę, że kierowca autobusu ma czas jazdy 9-10 godzin, a także całkowity czas zmiany 12-15 godzin, który nie może być przekroczony. Kolejny okres odpoczynku wynosi 9-11 godz. Jeżeli zatrudnionych jest dwóch kierowców autobusów, całkowity czas zmiany wynosi 20 godz. Wymagania prawne mają pierwszeństwo przed umową zawartą między klientem a usługodawcą. Należy pamiętać o konieczności pisemnego uzgodnienia przedłużonego czasu pracy na zmianie lub zatrudnienia drugiego kierowcy, jeśli wyżej wymieniony czas pracy nie jest wystarczający.

Zakończenie świadczenia usług

W przypadku naruszenia warunków przewozu i przepisów bezpieczeństwa określonych w niniejszej umowie przewozowej, personel prowadzący pojazd może, po bezskutecznym upomnieniu, doprowadzić do zakończenia świadczenia usługi. W przypadku takiego rozwiązania umowy z winy osób trzecich, klientowi nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

Zachowanie w przypadku awarii usługi

Wykonanie usług w normalnych warunkach jest gwarantowane, ale może zostać zakwestionowane przez działanie siły wyższej i innych czynników zewnętrznych, na które przedsiębiorstwo autobusowe nie ma wpływu. W przypadku wady klient może usunąć wadę tylko we własnym zakresie lub w przypadku poważnej wady odwołać wycieczkę, jeżeli wyznaczy organizatorowi odpowiedni czas na usunięcie wady. Kontakt gwarantuje infolinia alarmowa, która jest dostępna 24 godziny na dobę. Termin nie jest wymagany, jeżeli naprawienie szkody jest niemożliwe lub zostało odrzucone przez organizatora podróży lub jeżeli natychmiastowe naprawienie szkody lub rozwiązanie umowy jest wymagane ze względu na szczególnie ważny interes klienta. W tym przypadku klient jest zawsze zobowiązany do wyboru najkorzystniejszego rodzaju środka zaradczego. Również w tym przypadku należy uprzednio skonsultować się z przewoźnikiem autobusowym (AGT). W przypadku awarii serwisowej zatrudniony personel prowadzący pojazd nie jest z reguły upoważniony do wydawania poleceń.

Rezerwacja usług dodatkowych

Niezarezerwowane umownie usługi dodatkowe, takie jak dodatkowe godziny, dodatkowe kilometry, napoje i przekąski, należy opłacić przed użyciem za pokwitowaniem u kierowcy, chyba że w umowie transportowej uzgodniono inaczej (płatność z dołu). To samo dotyczy zapewnienia opłat za parkowanie i opłat drogowych.

Przepisy prawne

Wszystkie autobusy wykorzystywane przez przewoźnika posiadają niezbędne koncesje na wykonywanie przewozów okazjonalnych lub, w stosownych przypadkach, regularnych. Personel prowadzący pojazd jest prawnie zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących czasu odpoczynku i jazdy. Określają one maksymalne czasy jazdy i zmiany, którym ze względów bezpieczeństwa musi być podporządkowany program podróży klienta.

Gorąca linia dostępna 24 godziny na dobę: +49 177 / 81 15 780

Polityka prywatności
Przeczytaj tutaj o naszej Polityce prywatności

Ogólne warunki handlowe
Przeczytaj tutaj o naszych Ogólnych warunkach handlowych

AGT Bus- & Eventlogistik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburgu
Sąd rejestrowy: Sąd Krajowy w Hamburgu
Numer rejestracyjny: HRB 90912