Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty online oraz powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych. (zwanych dalej łącznie „Ofertą Online”). W odniesieniu do stosowanych pojęć, takich jak „przetwarzanie” lub „administrator”, odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

 1. Osoba odpowiedzialna
  AGT Busvermietung & Touristik GmbH
  Hammerbrookstraße 94
  20097 Hamburgu
  E-Mail: info(at)agtlogistik.de
  Dyrektor zarządzający: Heike Januzi-Schlatermund
 2. Rodzaje przetwarzanych danych:
  – Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).
  – Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
  – Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, informacje o podróży, zdjęcia punktów przyjazdu/odjazdu).
  – Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
  – Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

  1. Cel przetwarzania danych
   – Udostępnienie oferty online, jej funkcji i treści.
   – Odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami.
   – Środki bezpieczeństwa.
   – Pomiar zasięgu/marketing
 3. Kategorie osób, których dane dotyczą
  Osoby odwiedzające i korzystające z oferty online (dalej określamy osoby, których dane dotyczą, jako „użytkowników“).
 4. Używana terminologia
  „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. „Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdy rodzaj przetwarzania danych. Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 5. Właściwa podstawa prawna
  Zgodnie z art. 13 GDPR informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w polityce prywatności, zastosowanie mają następujące przepisy: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 GDPR, podstawą prawną do przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i realizacji środków umownych oraz odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, podstawą prawną do przetwarzania w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR, a podstawą prawną do przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 (1) lit. d GDPR.
 6. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i osobami trzecimi
  Jeżeli w ramach naszego przetwarzania danych ujawnimy dane innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom przetwarzającym zlecenia lub osobom trzecim), przekażemy je im lub w inny sposób udostępnimy im dane, to nastąpi to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeżeli przekazanie danych osobom trzecim, np. dostawcom usług płatniczych, jest konieczne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b GDPR), wyrazili Państwo na to zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w przypadku korzystania z usług pośredników, hostingów internetowych itp. Jeżeli na podstawie tak zwanej „umowy o realizację zlecenia” zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych, to odbywa się to na podstawie art. 28 GDPR.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich
  Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli dzieje się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych stronom trzecim, dzieje się tak tylko wtedy, gdy jest to wykonywane w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, z powodu obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem ustawowych lub umownych zezwoleń, będziemy przetwarzać lub umożliwiać przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione zostaną szczególne wymagania art. 44 i nast. GDPR są spełnione. Tzn. przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych, który odpowiada UE (np. dla USA przez „Privacy Shield”) lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. „standardowe klauzule umowne“).
 8. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z art. 15 GDPR mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane oraz informacji o tych danych, jak również dalszych informacji i kopii danych. Masz według. Art. 16 GDPR prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Państwa lub korekty błędnych danych dotyczących Państwa. Zgodnie z art. 17 GDPR mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych lub alternatywnie, zgodnie z art. 18 GDPR, zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo zażądać, aby dane, które nam Państwo udostępnili, zostały odebrane zgodnie z art. 20 GDPR oraz aby zostały przekazane innym administratorom danych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR.
 9. Prawo do odwołania i sprzeciwu
  Mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 (3) GDPR ze skutkiem na przyszłość. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych dotyczących Państwa zgodnie z art. 21 GDPR. Sprzeciw może być wniesiony w szczególności wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.
 10. Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej
  „Cookies” to małe pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne dane. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ramach oferty online. Tymczasowe pliki cookie, „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie może być przechowywana na przykład zawartość koszyka w sklepie internetowym lub zacięcie do logowania. Pliki cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki, są określane jako „trwałe” lub „persistent”. Na przykład, status logowania może być przechowywany, jeśli użytkownicy odwiedzają je po kilku dniach. Podobnie w takim pliku cookie mogą być zapisywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub w celach marketingowych. Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż podmiot odpowiedzialny, który prowadzi ofertę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, nazywa się je „plikami cookie stron pierwszych”). Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnimy to w naszej polityce prywatności.Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerach, proszeni są o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online. Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w przypadku wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices/) lub strony internetowej UE (http://www.youronlinechoices.com/). Ponadto, przechowywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wykorzystane.
 11. Usuwanie danych
  Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 GDPR. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego. Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech dane są przechowywane w szczególności przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, dowody księgowe itp.) oraz przez okres 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, sprawozdania z zarządzania, dowody księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.).
 12. Hosting
  Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą do świadczenia następujących usług: Usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online. W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę ofertę online na podstawie naszych uzasadnionych interesów w efektywnym i bezpiecznym udostępnianiu tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR w połączeniu z art. 28 ust. 3 zdanie 1 GDPR. Art. 28 ust. 3 pkt 1 GDPR (umowa o przetwarzanie zamówienia).
 13. Świadczenie usług kontraktowych
  Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane dotyczące umów (np. wykorzystane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje dotyczące płatności) w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. GDPR. Pozycje oznaczone w formularzach online jako obowiązkowe są niezbędne do zawarcia umowy. W kontekście korzystania z naszych usług online, zapisujemy adres IP i czas danego działania użytkownika. Przechowywanie danych wynika z naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c GDPR. Usunięcie danych następuje po wygaśnięciu prawnych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych, konieczność przechowywania danych jest weryfikowana co trzy lata; w przypadku prawnych zobowiązań archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu. Informacje na każdym koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia.
 14. Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami
  Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również organizacji naszej działalności, księgowości finansowej i wypełniania obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja. W ten sposób przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług umownych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c. GDPR, art. 6 ust. 1 lit. f., art. 28 GDPR. Podmiotami danych, których dotyczy przetwarzanie danych, są: klienci, osoby zainteresowane, partnerzy biznesowi i odwiedzający stronę internetową. Celem i naszym interesem w przetwarzaniu danych jest administracja, rozliczenia finansowe, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności gospodarczej, realizacji naszych zadań i świadczeniu naszych usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji umownej odpowiada danym wymienionym w tych działaniach związanych z przetwarzaniem. W tym kontekście ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, doradcom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy, jak również innym biurom opłat i dostawcom usług płatniczych. Ponadto na podstawie naszych interesów gospodarczych przechowujemy dane dostawców, organizatorów i innych partnerów biznesowych, np. w celu nawiązania z nimi później kontaktu. Dane te, w większości dotyczące firmy, są przechowywane na stałe.
 15. Analizy biznesowe
  W celu ekonomicznego prowadzenia naszej działalności oraz rozpoznania trendów rynkowych, życzeń klientów i użytkowników analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp. W tym celu przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne i inne dane. W tym celu przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, dane dotyczące użytkowania, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR, przy czym podmiotami danych są klienci, osoby zainteresowane, partnerzy biznesowi, osoby odwiedzające i korzystające z oferty online. Analizy przeprowadzane są w celu oceny zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i controllingu. W tym celu możemy wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników ze szczegółami dotyczącymi np. dokonanych przez nich transakcji zakupu. Analizy te służą nam do zwiększenia przyjazności dla użytkownika, optymalizacji naszej oferty i zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy te służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz. We wszystkich pozostałych aspektach ogólne analizy ekonomiczne i określenia tendencji ogólnej są tworzone anonimowo.
 16. Kontakt z nami
  Podczas kontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, czat, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane użytkownika są przetwarzane w celu obsługi zapytania kontaktowego i jego przetwarzania zgodnie z art. 6 (1) lit. b) GDPR. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub w porównywalnej organizacji zajmującej się zapytaniami. Usuwamy zapytania, jeśli nie są one już potrzebne. Co dwa lata sprawdzamy, czy jest to konieczne; ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.
 17. Uwagi i wkład
  Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, ich adresy IP są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów określonych w art. 6 (1) lit. f. GDPR są przechowywane przez 7 dni. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa, na wypadek gdyby ktoś w komentarzach i wpisach pozostawił treści niezgodne z prawem (obelgi, niedozwolona propaganda polityczna itp.). W tym przypadku my sami możemy być ścigani za komentarz lub post i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.
 18. Biuletyn informacyjny
  Za pomocą poniższych informacji informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury. Treść newslettera: Newsletter, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami promocyjnymi (zwane dalej „newsletterem”) wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy lub na podstawie zezwolenia prawnego. Jeśli treść Newslettera jest wyraźnie opisana w kontekście rejestracji, decyduje ona o zgodzie użytkowników. W pozostałych przypadkach nasze newslettery zawierają informacje o naszych usługach, ofertach i nas samych. Double-Opt-In i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na inny adres e-mail. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Podobnie rejestrowane są zmiany w Państwa danych zapisanych u dostawcy usług wysyłkowych. Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu nadania osobistego adresu w newsletterze. Wysyłka newslettera i związany z tym pomiar wyników odbywa się na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub na podstawie ustawowego zezwolenia zgodnie z § 7 ust. 3 UWG. Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. W naszym interesie leży zastosowanie przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom, spełnia oczekiwania użytkowników, a ponadto umożliwia nam udowodnienie zgody. Anulowanie/odwołanie – W każdej chwili mogą Państwo anulować subskrypcję naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Link do rezygnacji z subskrypcji znajdziesz na dole każdego newslettera lub napisz e-mail na adres feedback@agtlogistik.de. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów możemy przechowywać wypisane adresy e-mail przez okres do trzech lat przed ich usunięciem w celu wysyłania biuletynu, aby móc udowodnić wcześniej udzieloną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie danych jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że jednocześnie zostanie potwierdzone poprzednie istnienie zgody.

  1. Biuletyny zawierają – oprogramowanie dyspozytorskie
   Biuletyny zawierają wysyłany jest za pomocą oprogramowania do wysyłki SuperWebMailer, Malachitstraße 16, 04319 Leipzig, Niemcy. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w oprogramowaniu do wysyłania można znaleźć tutaj: (http://www.superwebmailer.de/php-script-e-mail-marketing-software_impressum.htm). Dostawca oprogramowania nie przechowuje żadnych danych, przetwarzane dane są wyłącznie przetwarzane przez nasz serwer hostingowy. Oprogramowanie do wysyłki może być wykorzystywane do nas dane odbiorców w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy naszych własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych.
  2. Biuletyny zawierają – pomiar efektywności
   Biuletyny zawierają tzw. „web beacon”, czyli plik o wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera przy otwieraniu biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, jak również adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie jako anonimowe śledzenie w celu technicznego ulepszenia usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie miejsc, z których są pobierane (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane do poszczególnych odbiorców naszego newslettera. Spersonalizowane śledzenie nie jest przeprowadzane. Obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym zamiarem, ani też zamiarem podmiotu świadczącego usługi dyspozytorskie, o ile jest to stosowane. Analizy te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowania do nich naszych treści lub przesyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.
 19. Google Analytics
  Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f.). GDPR) Google Analytics, usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google LLC („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych można stworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Okres przechowywania danych o użytkownikach i zdarzeniach wynosi 26 miesięcy, po czym dane są automatycznie usuwane w Google Analytics. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google: (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners) („Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”), (http://www.google.com/policies/technologies/ads) („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”), (http://www.google.de/settings/ads) („Zarządzanie informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania reklam dla użytkownika“).

  1. Usługi marketingowe Google Re/Marketing
   Korzystamy z nich na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). GDPR) usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie „Usługi marketingowe Google”) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Usługi marketingowe Google umożliwiają nam kierowanie reklam dla i na naszej stronie internetowej, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, jest to określane jako „remarketing”. W tym celu, przy wywołaniu naszej strony internetowej i innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, kod jest wykonywany bezpośrednio przez Google i tak zwane (re)tagi marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako „web beacons”) są zintegrowane na stronie internetowej. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli niewielki plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Plik ten rejestruje, jakie strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go zainteresowały i na jakie oferty kliknął, jak również informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym informujemy Google Analytics, że adres IP jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest w całości przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie będzie łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne strony internetowe, mogą mu być wyświetlane reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie zapisuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane w ramach pseudonimowych profili użytkowników w sposób związany z plikami cookie. Tzn. z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnej, zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Informacje zbierane przez usługi marketingowe Google o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA. Do usług marketingowych Google, z których korzystamy, należy program reklamowy online „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords, każdy klient AdWords otrzymuje inny plik „conversion cookie”. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Możemy również korzystać z Google Tag Manager w celu zintegrowania i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie: (https://www.google.com/policies/technologies/ads), polityka prywatności firmy Google jest dostępna pod adresem (https://www.google.com/policies/privacy). Jeśli użytkownik chce zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w ramach usług marketingowych Google, może skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnianych przez Google: (http://www.google.com/ads/preferences).
 20. Proven Expert – ocena klientów
  Wykorzystujemy je w ramach naszej oferty online w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). GDPR) treści lub oferty usług od zewnętrznego dostawcy i portalu oceny klientów Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin, Niemcy. Portal oceny klienta oferuje możliwość neutralnej oceny usługi oraz wystawienia oceny za wykorzystaną usługę. Użytkownik może zatem otrzymywać e-maile z prośbą o ocenę naszego serwisu. E-mail przypominający zostanie wysłany po 7 dniach, a następnie nie więcej, chyba że użytkownik zarezerwował wycieczkę kilka razy i nie odwołał ewentualnych e-maili oceniających. Powiadomienie następuje w momencie dokonywania rezerwacji, wzmianka o tej procedurze znajduje się na fakturze lub potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania e-maili z oceną, może nam to zakomunikować w dowolny sposób, po czym usuniemy użytkownika z tego procesu. Ponadto, na naszej platformie online znajdują się dalsze wskazówki, w których użytkownik może rozpoznać, że współpracujemy z Proven Expert jako dostawca zewnętrzny, który dzięki temu może przeczytać tam prawdziwe opinie użytkowników. Celem tego jest zapewnienie użytkownikowi możliwości neutralnej oceny oraz pomoc w ulepszaniu naszych usług. Są to podstawowe dane, takie jak adres e-mail i pozdrowienie, do wysyłki. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są przechowywane ani przekazywane dalej. Przekazanie numeru faktury do Proven Expert również ma miejsce, ale tylko dla celów czysto identyfikacyjnych wyceny i wewnętrznego przyporządkowania wyceny (dowód jako kupujący i autentyczność wyceny).
 21. Integracja usług i treści osób trzecich
  Wykorzystujemy je w ramach naszej oferty online w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). GDPR) w celu zintegrowania treści lub usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych, takich jak filmy wideo lub czcionki (dalej jednolicie nazywane „treścią”). Wymaga to zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści znały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogłyby wysłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tej treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. pixel tags (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe” mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

  1. Hiperłącza
   W ramach naszej oferty online stosujemy hiperłącza do określonych stron internetowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych stron, ich produkty i/lub usługi i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni.
  2. czat z programem „Live Zilla“
   Wykorzystujemy je w ramach naszej oferty online w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). GDPR) treści lub oferty usług od zewnętrznego dostawcy LiveZilla GmbH, Ekkehardstrasse 10, 78224 Singen. Jest to funkcja kontaktu, która zapisuje pseudonimizowane historie kontaktów tylko wtedy, gdy jest używana, np. historię czatu. Dane przechowywane w czacie na żywo to odwiedzane strony internetowe i pseudonimizowany profil użytkownika. Istnieje również możliwość, na życzenie użytkownika (np. w celach kontaktowych), przekazania danych osobowych w celu realizacji zapytania. Automatyczne usuwanie danych nie ma miejsca, chyba że użytkownik sobie tego życzy.
  3. Matelso
   Nasza strona korzysta z usługi świadczonej przez Matelso GmbH, Stuttgart. Kiedy dzwonisz na numer przełączony dla nas przez Matelso, informacje o połączeniu są przekazywane do usługi analizy internetowej, z której korzystamy (np. Google Analytics). Matelso odczytuje również pliki cookie ustawione przez naszą usługę analityczną lub inne parametry odwiedzanej strony internetowej, na przykład referrer, ścieżkę dokumentu, zdalnego agenta użytkownika. Odpowiednie informacje są przetwarzane przez Matelso zgodnie z naszymi instrukcjami i przechowywane na serwerach w UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie: (https://www.matelso.de/privacy). Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.
 22. Obecność online w mediach społecznościowych
  Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i na platformach, aby móc komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz informować ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich operatorów. O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają nam wiadomości.

  1. Google Maps
   Integrujemy mapy z usługi „Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: (https://www.google.com/policies/privacy/), Opt-Out: (https://adssettings.google.com/authenticated).
  2. YouTube
   Integrujemy filmy z platformy „YouTube” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: (https://www.google.com/policies/privacy/), Opt-Out: (https://adssettings.google.com/authenticated).
  3. Instagram
   W ramach naszej oferty online mogą zostać zintegrowane funkcje i treści serwisu Instagram, oferowanego przez Instagram Inc. pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą to być na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą informować o tym, że podobają im się dane treści, o ich autorach lub subskrybować nasze posty. Jeżeli użytkownicy są członkami platformy Instagram, Instagram może przyporządkować wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do profili użytkowników na tej platformie. Polityka prywatności na Instagramie: (http://instagram.com/about/legal/privacy/).
  4. Xing
   W ramach naszej oferty online mogą zostać zintegrowane funkcje i treści serwisu Xing, oferowanego przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Mogą to być na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą informować o tym, że podobają im się dane treści, o ich autorach lub subskrybować nasze posty. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Xing, Xing może przypisać wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do profili użytkowników na tej platformie. Polityka prywatności firmy Xing: (https://www.xing.com/app/share?op=data_protection).
  5. Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka
   Korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. GDPR) wtyczek społecznościowych („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafikę lub wkłady tekstowe) i są rozpoznawalne dzięki jednemu z logo Facebooka (białe „f” na niebieskiej płytce, terminy „Lubię to”, „Like” lub znak „kciuka w górę”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: (https://developers.facebook.com/docs/plugins/). Facebook posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Kiedy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W procesie tym na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy. Poprzez integrację wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, np. klikając przycisk „Lubię to” lub zamieszczając komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane z ich urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze jego adres IP. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:  (https://www.facebook.com/about/privacy/). Jeżeli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał jego dane za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi zapisanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku:  (https://www.facebook.com/settings?tab=ads) lub po stronie USA (http://www.aboutads.info/choices/) lub po stronie UE (http://www.youronlinechoices.com/). Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.
 23. osoba kontaktowa
  W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, takich jak obowiązek informacyjny, prawo do usunięcia danych itp. prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego lub napisanie bezpośrednio na adres  (info@agtlogistik.de).

Utworzone z Datenschutz-Generator.de przez RA Dr. Thomas Schwenke

Gorąca linia dostępna 24 godziny na dobę: 0177 / 81 15 780

Umowa promocyjna

Przeczytaj tutaj o naszej umova promocyjna

Ogólne warunki handlowe

Przeczytaj tutaj o nasze ogólne warunki handlowe

AGT Busvermietung & Touristik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburgu
Sąd rejestrowy: Sąd Krajowy w Hamburgu
Numer rejestracyjny: HRB 90912

Menu