Ogólne warunki handlowe

Status: 15 czerwca 2022 r.

Szanowny lliencie,
Prosimy o zrozumienie, że przedstawiamy Państwu nasze Ogólne Warunki Handlowe, które są częścią naszego wzajemnego stosunku umownego i są niezbędne w sensie wzajemnej otwartości.

1. Rezerwacja (wycieczki zorganizowane / usługi transferowe)

Rezerwacji dokonuje rezerwujący również dla wszystkich uczestników podróży objętych rezerwacją, za których zobowiązania umowne odpowiada jak za swoje własne. Minimalny wiek do uczestnictwa w wycieczkach zorganizowanych wynosi 16 lat bez opieki opiekuna prawnego. W przypadku uczestników podróży, którzy w momencie rozpoczęcia podróży nie ukończyli jeszcze 18 lat i podróżują bez pełnoletniej osoby towarzyszącej, wymagane jest pisemne oświadczenie o zgodzie od opiekuna prawnego. Jeżeli potwierdzenie podróży od przewoźnika autobusowego odbiega od treści Państwa zgłoszenia, to istnieje nowa oferta z naszej strony, którą mogą Państwo przyjąć w określonym terminie poprzez wyraźne lub rozstrzygające oświadczenie (zapłata ceny podróży), pod warunkiem, że w momencie przyjęcia są wolne niezbędne zdolności przewozowe.

2. Zapłata ceny podróży, odpowiedzialność klienta

 1. Natychmiast po zawarciu umowy należy wpłacić zaliczkę w wysokości 25% ceny całkowitej, minimalna kwota zaliczki wynosi 150 Euro z VAT. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 28 dni przed rozpoczęciem podróży. Cena całkowita wynika z sumy wpłaty i pozostałej kwoty.
 2. W przypadku rezerwacji na mniej niż 8 tygodni przed rozpoczęciem podróży, całkowita cena jest płatna na 28 dni przed rozpoczęciem podróży. W przypadku rezerwacji dokonanych z krótkim wyprzedzeniem w ciągu 28 dni, całkowita cena jest płatna natychmiast.
 3. W przypadku płatności kartą kredytową, klient zostanie obciążony dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi.
 4. Jeśli nie zapłacisz ceny wycieczki w terminie, możesz zostać obciążony kosztami upomnienia. W przypadku niezapłacenia ceny wycieczki przed wyjazdem, mimo upomnienia wyznaczającego termin, umowa podróży/transportu zostanie rozwiązana z kosztami.
 5. Koszty sprzątania są zawarte w podanych cenach. Koszty czyszczenia nadmiernie zabrudzonych pojazdów oraz naprawy szkód powstałych z winy własnej są ponoszone oddzielnie.

3. Odwołanie podróży, zmiany w usługach i cenach

 1. Jeśli podróż jest znacznie utrudniona, zagrożona lub utrudniona w wyniku działania siły wyższej – czego nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy – zarówno rezerwujący, jak i my możemy odstąpić od umowy. Konsekwencje prawne wynikają z przepisów prawa.
 2. Jesteśmy uprawnieni do zmiany uzgodnionej treści umowy podróży tylko z prawnie dopuszczalnych powodów. Zmiany lub odstępstwa poszczególnych usług turystycznych od uzgodnionej treści umowy podróży, które są konieczne po zawarciu umowy i które nie są spowodowane przez nas, są dopuszczalne tylko wtedy, gdy te zmiany i odstępstwa nie są znaczące i nie wpływają na ogólny charakter zarezerwowanej podróży.
 3. Jesteśmy zobowiązani do poinformowania klienta o dopuszczalnym odwołaniu podróży lub istotnej zmianie istotnej usługi turystycznej niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości.
 4. Zmiany cen są możliwe po zawarciu umowy podróży w przypadku wzrostu kosztów transportu lub opłat za określone usługi, jak np. opłaty portowe lub lotnicze, o ile wzrost kosztów transportu lub opłat za określone usługi za osobę lub miejsce ma wpływ na cenę podróży, jeżeli pomiędzy otrzymaniem potwierdzenia podróży/faktury a uzgodnionym rozpoczęciem podróży upłynęło więcej niż 4 miesiące. W takim przypadku klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, ale nie później niż 21 dni przed wyjazdem. Późniejsze podwyżki cen są niedopuszczalne. W przypadku podwyższenia ceny o więcej niż 5% ceny podróży lub w przypadku znaczącej zmiany istotnej usługi turystycznej, klient może odstąpić od umowy. Klient jest zobowiązany do dochodzenia tych praw wobec nas niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie. W tym celu zalecana jest forma pisemna.

4. Zmiany, przebukowanie i wycofanie się klienta

 1. Z wycieczki można zrezygnować w każdej chwili przed jej rozpoczęciem. Ze względów dowodowych zalecamy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, zmiany w rezerwacji można dokonać bez opłaty manipulacyjnej. Dalsze zmiany podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości 28,00 € za transakcję. Ze względów dowodowych zalecamy, aby wszelkie zmiany w umowie były dokonywane w formie pisemnej. Jeśli spowoduje to zmianę usługi, mogą powstać dodatkowe koszty, których wysokość zależy od okoliczności danego przypadku i które ponosi klient. Po intensywnym badaniu przez AGT Bus- und Eventlogistik GmbH zostaną one przekazane klientowi w formie pisemnej. Wprowadzenie zmiany może nastąpić tylko wtedy, gdy klient również potwierdzi pisemnie zmianę rezerwacji wraz z dodatkowymi kosztami.
 3. Jeśli klient życzy sobie zmiany terminu po dokonaniu rezerwacji, AGT Bus- und Eventlogistik GmbH musi zostać o tym poinformowana na piśmie. W przypadku zmiany rezerwacji obowiązują ogólne warunki anulowania rezerwacji w starym terminie (patrz 4.4). Mogą się one jednak różnić lub zostać uchylone po indywidualnym zbadaniu. W związku z nowym terminem mogą powstać dodatkowe koszty, które ponosi klient. Po intensywnym badaniu przez AGT Bus- und Eventlogistik GmbH zostaną one przekazane klientowi w formie pisemnej. Realizacja zmiany rezerwacji może nastąpić tylko wtedy, gdy klient pisemnie potwierdzi zmianę rezerwacji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku rezygnacji możemy żądać zryczałtowanego odszkodowania, które jest obliczane według następujących procentów ceny podróży. Mogą Państwo swobodnie udowodnić, że nie powstała żadna szkoda lub powstała w mniejszym stopniu. Koszty anulowania w skrócie:
czas rezerwacji do 45 dnia 15%
od 44. do 30. dnia przed wyjazdem 25%
od 29. do 15. dnia przed wyjazdem 50%
od 14. do 07. dnia przed wyjazdem 75%
od 06. dnia przed wyjazdem 90%

(w przypadku dużych rezerwacji możliwe indywidualne uzgodnienia)

5. Odpowiedzialność

 1. Nasza odpowiedzialność jest regulowana przez przepisy ustawowe.
 2. Odpowiedzialność umowna nas jako przewoźnika autobusowego za szkody, które nie są obrażeniami ciała, jest ograniczona do dwukrotności ceny podróży, o ile szkoda nie została spowodowana ani umyślnie, ani przez rażące zaniedbanie lub wynika wyłącznie z faktu, że za powstałą szkodę odpowiada wyłącznie wybrany przez nas usługodawca. Przepisy prawne ograniczające lub wykluczające odpowiedzialność, które wynikają z umów międzynarodowych i na które może powoływać się zatrudniony przez nas usługodawca, obowiązują również na naszą korzyść.
 3. W przypadku roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, które nie wynikają z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony i nie są szkodami na osobie, ustala się ograniczenie odpowiedzialności na osobę i podróż w wysokości 4.090 €. Jeżeli cena podróży przekracza 1.200 €, odpowiedzialność ta jest ograniczona do dwukrotności ceny podróży. Zalecamy, aby takie ryzyko zostało pokryte np. przez ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, które zostało przez nas zaaranżowane.
 4. AGT Bus- und Eventlogistik GmbH nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z §651 j BGB (niemiecki kodeks cywilny) za zakłócenia w podróży spowodowane siłą wyższą (terroryzm, trzęsienia ziemi, burze itp.), strajki niezwiązane z organizatorem lub usługodawcą lub zakłócenia w ruchu drogowym.

6. Zobowiązania umowne i noty

 1. Jeżeli wycieczka nie zostanie zrealizowana zgodnie z umową, to ustawowe prawa gwarancyjne do zadośćuczynienia, obniżenia ceny wycieczki, wypowiedzenia umowy i odszkodowania przysługują Państwu tylko wtedy, gdy nie zawiniliście Państwo nie powiadomili nas o wadzie, która wystąpiła podczas wycieczki.
 2. W przypadku wystąpienia wady można ją usunąć samodzielnie lub, w przypadku istotnej wady, zrezygnować z podróży tylko wtedy, gdy dadzą nam Państwo odpowiedni czas na usunięcie wady. Termin nie jest wymagany, jeżeli naprawienie szkody jest niemożliwe, nie zostanie przez nas przyjęte lub nie będzie możliwe w rozsądnym czasie.
 3. Zgłoszenie usterek przyjmuje nasz zespół biurowy, który jest dostępny przez cały czas; przed rozpoczęciem podróży otrzymają Państwo odpowiednie numery alarmowe. Następnie otrzymasz potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wadach w formie pisemnej e-mailem lub SMS-em. Powiadomienie bez naszej wiedzy nie jest wystarczające.
 4. Zgodnie z prawem, roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu jednego miesiąca od umownego zakończenia podróży w siedzibie firmy AGT Bus- und Eventlogistik GmbH, Hammerbrookstraße 94, 20097 Hamburg. Nie wystarczy zgłoszenie roszczeń w lokalnym biurze podróży lub u pośrednika. Po upływie terminu można dochodzić roszczeń tylko wtedy, gdy dotrzymanie terminu zostało uniemożliwione w sposób oczywisty i nie z własnej winy.
 5. Dla wszystkich sporów jako miejsce jurysdykcji ustala się siedzibę centrali w Hamburgu.
 6. Roszczeń wynikających z umowy o podróż może dochodzić tylko sam podróżny. Cesja tych roszczeń jest niedozwolona.
 7. Roszczenia umowne przedawniają się po upływie roku od ustalonego w umowie zakończenia podróży, jednak nie wcześniej niż po powiadomieniu organizatora o wadzie i nie w przypadku działania umyślnego. Bieg przedawnienia zostaje zawieszony na czas trwania negocjacji pomiędzy nami a Państwem w sprawie roszczenia lub okoliczności stanowiących podstawę roszczenia. Zawieszenie kończy się, jeśli jedna ze stron odmówi kontynuowania negocjacji. Dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych obowiązują ustawowe terminy przedawnienia.
 8. Wszystkie oferty i zawarte w nich ceny nie zawierają opłat drogowych, opłat za przejazd, opłat parkingowych oraz kosztów noclegu dla kierowcy w przypadku podróży wielodniowych, chyba że w potwierdzeniu zamówienia podano inaczej.
 9. Prosimy kierować się górnym limitem jednej sztuki bagażu i jednej sztuki bagażu podręcznego na osobę. Prosimy o poinformowanie nas o ewentualnym nadbagażu przed rozpoczęciem podróży.
 10. Korzystamy wyłącznie z usług partnerów umownych, którzy posiadają wszystkie niezbędne koncesje na przewóz i zatrudniają wykwalifikowany personel.

7. Przepisy paszportowe, wizowe i zdrowotne

 1. Prosimy o zapoznanie się z przepisami paszportowymi i wizowymi obowiązującymi w danym kraju podróży, jak również z formalnościami zdrowotnymi (szczepienia). Jeżeli realizacja podróży zostanie uniemożliwiona lub utrudniona z powodów wynikających z niewłaściwych dokumentów podróży, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
 2. Podróżny, który nie posiada kompletnych i właściwych dokumentów podróży na początku podróży lub w jej trakcie, może zostać wykluczony z podróży. Koszty nie będą zwracane.

8. Ochrona danych

 1. Naszą pełną politykę prywatności można znaleźć na naszej stronie głównej: Polityka prywatności.
 2. Wraz z zawarciem umowy lub dokonaniem rezerwacji rezerwujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celu realizacji zarezerwowanej podróży autobusem. Obejmuje to dane adresowe i kontaktowe w celu realizacji transakcji.
 3. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym usługodawcom turystycznym, firmom przewozowym lub organizatorom.
 4. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw (np. usunięcia danych), napisz na adres info@agtlogistik.de.

9. Zarządzanie jakością

 1. Kontrahent musi umożliwić firmie AGT Bus- & Eventlogistik GmbH ustalenie za pomocą audytów dostawcy (druga strona), czy jego środki zapewnienia jakości lub procesy firmowe spełniają wymagania firmy AGT Bus- & Eventlogistik GmbH i jej klientów.
 2. Po wcześniejszym powiadomieniu audyt dostawcy może być przeprowadzony jako audyt systemu, procesu lub wyrobu/usługi.
 3. W tym celu wykonawca zapewni AGT Bus- & Eventlogistik GmbH dostęp do odpowiednich zakładów operacyjnych, ośrodków testowych, magazynów i przyległych obszarów w normalnych godzinach pracy, jak również kontrolę dokumentów dotyczących jakości usług wykonanych dla AGT Bus- & Eventlogistik GmbH.
 4. Pracownicy AGT Bus- & Eventlogistik GmbH są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie zdobytej wiedzy.
 5. AGT Bus- & Eventlogistik GmbH poinformuje wykonawcę o wynikach tych audytów na piśmie.
 6. Jeśli w opinii AGT Bus- & Eventlogistik GmbH konieczne są środki, wykonawca zobowiązuje się, w granicach tego, co jest rozsądne, do bezzwłocznego sporządzenia planu środków, wdrożenia go w odpowiednim czasie i poinformowania o tym AGT Bus- & Eventlogistik GmbH

Umowa przewozowa

Przeczytaj tutaj o naszej umowie transportowej

AGT Bus- und Eventlogistik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburgu
Sąd rejestrowy: Sąd Krajowy w Hamburgu
Numer rejestracyjny: HRB 90912