Vervoerovereenkomst

Status: 21 maart 2022

Geachte klant,

dank u voor uw bestelling en het vertrouwen dat u in ons stelt. Om u een zo goed mogelijk verloop van uw geboekte reis te kunnen garanderen, wijzen wij u erop dat de diensten van AGT Busvermietung & Touristik GmbH worden verleend bij aanvaarding van de volgende vervoersovereenkomst.

domiciliary rechten

Het rijdend personeel oefent gedurende de gehele rit namens de busonderneming het domicilie uit. De instructies van het rijdend personeel, vooral met betrekking tot veiligheidsrelevante vragen, moeten worden opgevolgd.

veiligheid & bagage

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is roken aan boord van alle bussen om brandveiligheidsredenen verboden. Het rijdend personeel kan echter naar eigen goeddunken de consumptie van alcoholische dranken verbieden teneinde de veiligheid van de reis te handhaven. Het afval moet in de daarvoor bestemde containers of zakken worden gedeponeerd. Alle passagiers zijn verplicht om tijdens de reis op hun plaats te blijven. Uitzonderingen hierop zijn bezoeken aan het toilet aan boord en de keuken aan boord. Veiligheidsgordels zijn verplicht in bussen. Net als bij het vliegtuig is ook de opslagruimte in de bus beperkt. Wij verzoeken u geen harde koffers te gebruiken en in plaats daarvan reistassen aan te bevelen.

beschadigingen en reiniging

De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het busmaterieel die door hemzelf of door leden van zijn reisgezelschap wordt veroorzaakt. Voor het begin van de reis moeten bestaande en bij het instappen zichtbare schades aan het rijdend personeel worden gemeld, om een onterechte toewijzing van schades ten laste van de klant uit te sluiten. Indien het rijdend personeel een bijzonder risico voor de uitvoering van de reis onderkent, bijvoorbeeld als gevolg van een reeds bestaande alcoholische toestand van de passagiers, kan van de klant een waarborgsom worden verlangd die contant en tegen ontvangstbewijs moet worden gestort. In bijzonder ernstige gevallen kan een rit worden geannuleerd of onderbroken. Indien de klant of een gast die deel uitmaakt van de groep de bus/uitrusting per ongeluk of opzettelijk bevuilt buiten de normale omstandigheden, nemen wij de vrijheid om ter plaatse of na de reis schoonmaakkosten aan te rekenen. Het bedrag van de kosten zal worden geraamd naar gelang van de reinigingsinspanning en de omvang van de vervuiling, met inachtneming van de gevolgen (bv. verlies voor vervolgbestellingen, vermindering van de kwaliteit door stank, enz.).

rust- en rijtijdenregeling voor het rijdend personeel

Wij willen erop wijzen dat de buschauffeur een rijtijd heeft van 9-10 uur, en een totale diensttijd van 12-15 uur, die niet mag worden overschreden. De daaropvolgende rusttijd bedraagt 9-11 uur. Indien twee buschauffeurs worden ingezet, bedraagt de totale diensttijd 20 uur. De wettelijke voorschriften hebben voorrang op het tussen de klant en de dienstverlener overeengekomen contract. Let op de noodzaak van een schriftelijke overeenkomst over een langere diensttijd of een tweede bestuurder, mocht de bovengenoemde inzettermijn niet voldoende zijn.

Beëindiging van de dienstverrichting

In geval van overtreding van de vervoersvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften van deze vervoersovereenkomst kan het rijdend personeel, na vergeefse aanmaning, een einde maken aan de dienstverlening. In geval van een dergelijke beëindiging van het contract door de schuld van derden, heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

gedrag in geval van dienstuitval

De uitvoering van diensten onder normale omstandigheden wordt gegarandeerd, maar kan in het gedrang komen door de gevolgen van overmacht en andere externe invloeden waarover de busonderneming geen controle heeft. In geval van een gebrek kan de klant het gebrek alleen zelf verhelpen of, in geval van een belangrijk gebrek, de reis annuleren, indien hij de touroperator een redelijke termijn gunt om het gebrek te verhelpen. Contact wordt gegarandeerd door de noodlijn die 24 uur per dag bereikbaar is. Een termijn is niet vereist indien de oplossing onmogelijk is of wordt geweigerd door de touroperator of indien de onmiddellijke oplossing of beëindiging wordt vereist door een bijzonder zwaarwegend belang van de klant. In dat geval is de klant altijd verplicht de gunstigste vorm van genoegdoening te kiezen. Ook in dit geval moet de busmaatschappij (AGT) vooraf worden geraadpleegd. In geval van storingen is het rijdend personeel in dienst in het algemeen niet bevoegd instructies te geven.

reservering van aanvullende diensten

Contractueel niet geboekte extra diensten zoals extra uren, extra kilometers, drankjes en snacks moeten vóór gebruik tegen ontvangstbewijs aan de chauffeur worden betaald, tenzij in de vervoersovereenkomst anders is overeengekomen (betaling achteraf). Hetzelfde geldt voor de verstrekking van parkeer- en tolgelden.

Statutaire bepalingen

Alle door de busmaatschappij gebruikte bussen beschikken over de nodige concessies voor het verrichten van ongeregeld of, in voorkomend geval, geregeld vervoer. Het rijdend personeel is wettelijk verplicht zich te houden aan de voorschriften inzake rust- en rijtijden. Daarin zijn maximale rij- en diensttijden vastgelegd, waaraan het reisprogramma van de klant om veiligheidsredenen ondergeschikt moet worden gemaakt.

Noodlijn 24 uur per dag bereikbaar: +49 177 / 81 15 780

Privacybeleid (GDPR)

Lees hier over ons Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Lees hier over ons Algemene voorwaarden

AGT Bus- & Eventlogistik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburg
Gerecht van eerste aanleg: Lokale rechtbank Hamburg
Registratienummer: HRB 90912