Sociale duurzaamheid

Sociale duurzaamheid: mensen als de belangrijkste hulpbron

De centrale kern van sociale duurzaamheid is de ontwikkeling van de samenleving. Het gaat onder meer om armoedebestrijding, het voorzien in basisbehoeften en gelijke kansen, met inbegrip van toegang tot informatie en middelen. In termen van corporate governance richt sociale duurzaamheid zich op de kwestie van werk voor bestaanszekerheid en gelijkheid. De doelstelling van sociale duurzaamheid wordt gedefinieerd als de gelijkheid van inkomen, de naleving van de arbeidsrechten, de bescherming van de gezondheid en de algemene sociale normen van alle werknemers.

Voor AGT Bus- & Eventlogistikis de pijler sociale duurzaamheid om verschillende redenen een elementair verschijnsel in de bedrijfsfilosofie en het bedrijfsmanagement. Wij streven altijd naar aanpassingen die sociaal duurzame arbeidsomstandigheden creëren in ons dagelijks kantoorleven, tonen sociaal engagement en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in het kader van public relationswerk.

Sociale duurzaamheid in de bedrijfsstructuren van AGT Bus- & Eventlogistik

Bij AGT Bus- & Eventlogistik begint sociale duurzaamheid met de eerbiediging van de mensenrechten, die een fundamenteel onderdeel vormen van ons ondernemingsbestuur. In overeenstemming met ons bedrijfsbrede beleid inzake arbeids- en mensenrechten verbinden wij ons er dan ook toe deze verplichtingen na te komen. AGT Bus- & Eventlogistik laat zich leiden door de fundamentele principes van sociale duurzaamheid met betrekking tot arbeid en mensenrechten van het United Nations Global Compact (UNGC) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). In geval van overtreding van de gegeven arbeids- en mensenrechtenrichtsnoeren kunnen betrokkenen voortaan een klacht indienen via de klokkenluidersprocedure. In samenwerking met de vereniging “Klokkenluider-Netzwerk e.V.” werd een team van medewerkers van AGT Bus- & Eventlogistik door middel van een uitgebreide opleiding gesensibiliseerd voor het thema “klokkenluidersmanagement” als procedure voor een sociaal duurzame omgang met de medewerkers. Al bij de aanwerving moeten arbeids- en mensenrechten bijAGT Bus- & Eventlogistik worden gewaarborgd en gerespecteerd. Daarom heeft de HR-afdeling verplichte opleidingsmaatregelen genomen om de diversiteit in het bedrijf te waarborgen. Dit is om gelijke kansen te waarborgen en sociale onevenwichtigheid te voorkomen.

Diversiteit en gelijke kansen als een belangrijke factor van sociale duurzaamheid

Bij AGT Bus- & Eventlogistik zijn diversiteit en gelijke kansen op de werkplek belangrijke aspecten van sociale duurzaamheid. Door onze bedrijfscultuur vorm te geven op basis van diversiteit en de respectieve ervaringen van onze medewerkers, willen wij ons consolideren als een eerlijke en aantrekkelijke werkgever. Bijgevolg worden de individuele sterke punten van onze medewerkers bevorderd met het oog op duurzame ontwikkeling.

De aanwerving van werknemers uit verschillende regio’s en culturen maakt een grote diversiteit van verschillende benaderingen en communicatiemethoden mogelijk en weerspiegelt de multiculturele bedrijfscultuur van onze onderneming. Met een reeds bestaand aandeel vrouwen van meer dan 50%, nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om elke werknemer dezelfde kansen te geven, vooral de kansen om door te stoten naar managementfuncties.

Verankering van sociale duurzaamheid door een evenwicht tussen werk en privéleven

Het sociaal duurzaam behouden van werknemers op onze bedrijfslocatie is een doel dat moet worden bereikt door de verenigbaarheid van privé- en beroepsbelangen te ondersteunen. De nieuwe, ondersteunende maatregelen inzake arbeidsvoorwaarden vormen de sociaal duurzame basis voor gemotiveerde en tevreden werknemers. Door verschillende werktijdmodellen aan te bieden, bieden wij onze werknemers de mogelijkheid om hun werklast aan hun individuele behoeften aan te passen. Voor werknemers die wettelijk ouderschapsverlof hebben opgenomen, zijn integratiemaatregelen beschikbaar voor een soepele re-integratie in het beroepsleven. Op die manier moet de indiensttreding volgens een gereglementeerd schema verlopen en bijdragen tot een geslaagde integratie in het bedrijf. Samenvattend kunnen we stellen dat onze maatregelen voor het evenwicht tussen werk en privé-leven bedoeld zijn om eventuele ongelijkheden proactief te voorkomen en een evenwicht tussen werk en privé-leven te garanderen.