Privacybeleid (GDPR)

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen. (hierna gezamenlijk “Online-aanbod” genoemd). Voor de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “voor de verwerking verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

 1. Verantwoordelijke persoon
  AGT Busvermietung & Tourisrik GmbH
  Hammerbrookstraße 94
  20097 Hamburg
  E-mail: info(at)agtlogistik.de
  Gedelegeerd bestuurder: Heike Januzi-Schlatermund
 2. Soorten verwerkte gegevens:
  – Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
  – Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
  – Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, reisinformatie, foto’s van aankomst- en vertrekpunten).
  – Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina’s, interesse in inhoud, toegangstijden).
  – Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

  1. Doel van de verwerking
   – Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de functies en de inhoud ervan.
   – Beantwoorden van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
   – Veiligheidsmaatregelen.
   – Bereikmeting/marketing
 3. Categorieën van betrokkenen
  Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna worden de betrokkenen ook gezamenlijk aangeduid als “gebruikers“).
 4. Gebruikte terminologie
  „Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. “verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens. 4. Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 5. Relevante rechtsgrondslag
  Overeenkomstig Art. 13 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid is vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6(1)(a) en art. 7 GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking voor het uitvoeren van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het reageren op verzoeken is art. 6(1)(b) GDPR, de rechtsgrondslag voor verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is art. 6(1)(c) GDPR, en de rechtsgrondslag voor verwerking voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6(1)(f) GDPR. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), GDPR als rechtsgrondslag.
 6. Samenwerking met verwerkers en derden
  Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) doorgeven, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verschaffen, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract conform art. 6 lid 1 lit. b GDPR), u hiervoor toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, etc.). Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde “opdrachtverwerkingsovereenkomst”, gebeurt dit op basis van art. 28 GDPR.
 7. Overdrachten naar derde landen
  Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het verstrekken of overdragen van gegevens aan derden, zal dit alleen gebeuren indien dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming zullen wij gegevens alleen in een derde land verwerken of laten verwerken indien aan de bijzondere vereisten van Art. 44 e.v. is voldaan. GDPR zijn voldaan. D.w.z. dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS door het “Privacy Shield”) of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde “standaardcontractbepalingen“).
 8. Rechten van de betrokkenen
  U hebt het recht te vragen om bevestiging of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede om nadere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig art. 15 GDPR. Je hebt volgens. Art. 16 GDPR het recht te verzoeken om aanvulling van de op u betrekking hebbende gegevens of verbetering van onjuiste op u betrekking hebbende gegevens. Overeenkomstig art. 17 GDPR heeft u het recht te eisen dat uw gegevens onverwijld worden gewist, of anders overeenkomstig art. 18 GDPR te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. U hebt het recht te verzoeken om ontvangst van de gegevens die u ons hebt verstrekt overeenkomstig art. 20 GDPR en om overdracht daarvan aan andere voor de verwerking verantwoordelijken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 GDPR.
 9. Recht van herroeping en bezwaar
  U hebt het recht om elke toestemming die u overeenkomstig artikel 7, lid 3, GDPR hebt gegeven, in te trekken met werking voor de toekomst. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig art. 21 GDPR. Het bezwaar kan met name worden gericht tegen de verwerking met het oog op directe reclame.
 10. Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
  „Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek binnen een online-aanbod. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “voorbijgaande cookies”, zijn cookies die worden gewist nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn browser afsluit. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een onlinewinkel of een aanmeldingsfout worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden “permanent” of “persistent” genoemd. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers worden opgeslagen in zo’n cookie, die wordt gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod exploiteert (als het alleen hun cookies zijn, wordt gesproken van “first-party cookies”). Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dit in ons privacybeleid toelichten.Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten worden aangegeven, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site (http://www.aboutads.info/choices/) of de EU-site (http://www.youronlinechoices.com/). Bovendien kan het opslaan van cookies worden verhinderd door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Gelieve er nota van te nemen dat in dit geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.
 11. Verwijdering van gegevens
  De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 GDPR. Voor zover dit in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring niet uitdrukkelijk is vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften in Duitsland worden gegevens met name bewaard gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.).
 12. Hosting
  De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online-aanbod. Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod conform art. 6 lid 1 lit. f GDPR juncto art. 28 lid 3 zin 1 GDPR. Art. 28 lid 3 p. 1 GDPR (opdrachtverwerkingsovereenkomst).
 13. verlening van contractuele diensten
  Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen alsmede contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) ten behoeve van het nakomen van onze contractuele verplichtingen en diensten ingevolge art. 6 lid 1 lit b. GDPR. De in de onlineformulieren als verplicht aangeduide vermeldingen zijn noodzakelijk voor de sluiting van het contract. In het kader van het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, alsmede die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken of daartoe een wettelijke verplichting bestaat overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De gegevens worden gewist na het verstrijken van de wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen; de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar getoetst; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken daarvan. Informatie in een klantenrekening blijft bestaan totdat deze wordt verwijderd.
 14. Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer
  Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, alsmede de organisatie van onze activiteiten, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens als die welke wij verwerken in het kader van het verlenen van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn Art. 6 para. 1 lit. c. GDPR, Art. 6 para. 1 lit. f., Art. 28 GDPR. De betrokkenen bij de verwerking zijn: klanten, belanghebbende partijen, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel van en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, de financiële boekhouding, de kantoororganisatie, de archivering van gegevens, d.w.z. taken die ten dienste staan van de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en de levering van onze diensten. De verwijdering van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie stemt overeen met de gegevens die in deze verwerkingsactiviteiten worden vermeld. In dit verband maken wij gegevens bekend aan of dragen wij gegevens over aan de belastingautoriteiten, consultants, zoals belastingadviseurs of accountants, alsmede aan andere kostenkantoren en betalingsdienstaanbieders. Voorts slaan wij op grond van onze zakelijke belangen gegevens op van leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld om later contact met hen op te kunnen nemen. Deze gegevens, die grotendeels bedrijfsgerelateerd zijn, worden permanent opgeslagen.
 15. Bedrijfsanalyses
  Om ons bedrijf economisch te kunnen exploiteren en om markttrends, wensen van klanten en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de ons ter beschikking staande gegevens over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van Art. 6 lid 1 lit. f. GDPR, waarbij de betrokkenen klanten, belanghebbende partijen, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online aanbod zijn. De analyses worden uitgevoerd met het oog op evaluaties van het bedrijfsbeheer, marketing en controle. Daarbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met gegevens over bijvoorbeeld hun aankooptransacties. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en het bedrijfsbeheer te verbeteren. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet naar buiten gebracht. In alle andere opzichten worden de algemene economische analyses en de algemene tendensbepalingen anoniem gemaakt.
 16. Contact met ons opnemen
  Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, chat, telefoon of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de behandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan overeenkomstig art. 6 (1) lit. b) GDPR. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een systeem voor het beheer van klantenrelaties (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare vraagorganisatie. Wij wissen de onderzoeken indien zij niet langer nodig zijn. De noodzaak wordt om de twee jaar opnieuw bekeken; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.
 17. Opmerkingen en bijdragen
  Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, worden hun IP-adressen opgeslagen op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in Art. 6 (1) lit. f. GDPR worden 7 dagen bewaard. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.
 18. Nieuwsbrief
  Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw recht op bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Anders bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten, aanbiedingen en ons. Double-Opt-In en logging: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd, alsmede het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw gegevens die bij de dienstverlener zijn opgeslagen, geregistreerd. Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief. De verzending van de nieuwsbrief en de daarmee verbonden prestatiemeting is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. a, Art. 7 GDPR in combinatie met § 7 Par. 2 Nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming in overeenstemming met § 7 Par. 3 UWG. De registratie van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet en ons bovendien in staat stelt de toestemming te bewijzen. Annulering/herroeping – U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. U vindt een link om u uit te schrijven onderaan elke nieuwsbrief of schrijf een e-mail naar feedback@agtlogistik.de. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze rechtmatige belangen, voordat wij ze verwijderen voor het verzenden van nieuwsbrieven, om te kunnen bewijzen dat eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het eerdere bestaan van de toestemming wordt bevestigd.

  1. Newsletter – verzendingssoftware
   De nieuwsbrief wordt verzonden met behulp van de verzendsoftware SuperWebMailer, Malachitstraße 16, 04319 Leipzig, Duitsland. U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming van de verzendingssoftware hier raadplegen: (http://www.superwebmailer.de/php-script-e-mail-marketing-software_impressum.htm). De softwareprovider slaat geen gegevens op, de verwerkte gegevens worden uitsluitend door onze hosting server verwerkt. De verzendingssoftware kan de gegevens van de ontvangers voor ons in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om onze eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden.
  2. Nieuwsbrief – prestatiemeting
   De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, of, indien wij een beroep doen op een verzendingsdienstverlener, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt als anonieme tracking voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van onze nieuwsbrief. Er wordt geen gepersonaliseerde tracking uitgevoerd. Het is echter niet onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst, om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.
 19. Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld. Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. De bewaartermijn van gebruikers- en gebeurtenisgegevens bedraagt 26 maanden, waarna de gegevens automatisch in Google Analytics worden gewist. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de browserplugin die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren:  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en de instel- en bezwaarmogelijkheden kunt u vinden op de websites van Google: (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners) (“Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), (http://www.google.com/policies/technologies/ads) (“Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden”), (http://www.google.de/settings/ads) (“Informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen“).

  1. Google-Re/Marketingdiensten
   Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) de marketing- en remarketingdiensten (kortweg “Google Marketingdiensten”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”). Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Met de marketingdiensten van Google kunnen wij advertenties voor en op onze website richten om gebruikers alleen advertenties te laten zien die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is geweest op andere websites, wordt dit “remarketing” genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web beacons” genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google. Voornoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn afgestemd. De gegevens van de gebruiker worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van de marketingdiensten van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS. De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wij kunnen ook Google Tag Manager gebruiken om de analytische en marketingdiensten van Google op onze website te integreren en te beheren. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden, zie: (https://www.google.com/policies/technologies/ads), het privacybeleid van Google is beschikbaar op (https://www.google.com/policies/privacy). Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u gebruikmaken van de instellingen en afmeldingsopties die door Google worden geboden: (http://www.google.com/ads/preferences).
 20. Proven Expert – Klantenbeoordeling
  Wij gebruiken binnen ons online-aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) inhoud of dienstaanbiedingen van een derde aanbieder en klantenbeoordelingsportaal Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn, Duitsland. Het klantenbeoordelingsportaal biedt de mogelijkheid om de dienst neutraal te beoordelen en een cijfer te geven voor de gebruikte dienst. De gebruiker kan dus ratingmails ontvangen waarin hem wordt gevraagd onze dienst te beoordelen. Na 7 dagen wordt een herinneringse-mail gestuurd en daarna niet meer, tenzij de gebruiker meerdere keren een reis heeft geboekt en de eventuele beoordelingse-mails niet heeft herroepen. De kennisgeving wordt gedaan op het moment van de reservering, er wordt naar deze procedure verwezen op de factuur of de reserveringsbevestiging. Indien de gebruiker geen evaluatie-e-mail wenst te ontvangen, kan dit op om het even welke manier aan ons worden meegedeeld, waarna wij de gebruiker uit dit proces verwijderen. Verder zijn er nog aantekeningen op ons online platform, waarin de gebruiker kan herkennen dat wij samenwerken met Proven Expert als derde partij provider, die daar dus echte beoordelingen van gebruikers kan lezen. Het doel hiervan is de gebruiker een neutrale evaluatiemogelijkheid te bieden en ons te helpen onze diensten te verbeteren. Dit zijn basisgegevens, zoals het e-mailadres en de aanhef, voor de verzending. Deze gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet apart opgeslagen of doorgegeven. Een overdracht van het factuurnummer aan Proven Expert vindt ook plaats, maar enkel voor zuivere identificatiedoeleinden van de evaluatie en interne toewijzing van de evaluatie (bewijs als koper en authenticiteit van de evaluatie).
 21. Integratie van diensten en inhoud van derden
  Wij gebruiken binnen ons online-aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) om inhoud of diensten te integreren die door derde aanbieders worden aangeboden, zoals video’s of lettertypes (hierna uniform “inhoud” genoemd). Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “web beacons”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen.

  1. Hyperlinks
   Wij gebruiken hyperlinks naar bepaalde websites binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites, hun producten en/of diensten en zijn er niet verantwoordelijk voor.
  2. Live Zilla Chat
   Wij gebruiken binnen ons online-aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) inhoud of dienstaanbiedingen van een derde aanbieder LiveZilla GmbH, Ekkehardstrasse 10, 78224 Singen. Dit is een contactfunctie die alleen gepseudonimiseerde contactgeschiedenissen opslaat wanneer deze worden gebruikt, bv. chatgeschiedenis. Gegevens die in de live chat worden opgeslagen zijn bezochte websites en een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Ook bestaat de mogelijkheid om, op verzoek van de gebruiker (bijv. voor contactdoeleinden), persoonsgegevens door te geven voor de verwerking van het verzoek. Er vindt geen automatische verwijdering plaats, tenzij de gebruiker dit wenst.
  3. Matelso
   Onze website maakt gebruik van een dienst van Matelso GmbH, Stuttgart. Als u belt naar een nummer dat door Matelso voor ons is doorgeschakeld, wordt informatie over het telefoongesprek doorgegeven aan een webanalysedienst die door ons wordt gebruikt (bijv. Google Analytics). Matelso leest ook cookies die zijn ingesteld door onze analytische dienst of andere parameters van de website die u bezoekt, bijvoorbeeld referrer, documentpad, externe gebruikersagent. De betreffende informatie wordt door Matelso verwerkt volgens onze instructies en opgeslagen op servers in de EU. Meer informatie kunt u vinden op: (https://www.matelso.de/privacy). U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 22. Online aanwezigheid in de sociale media
  Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten aldaar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing. Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten te schrijven op onze online aanwezigheden of door ons berichten te sturen.

  1. Google Maps
   Wij integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: (https://www.google.com/policies/privacy/), Opt-Out: (https://adssettings.google.com/authenticated).
  2. YouTube
   Wij integreren de video’s van het platform “YouTube” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: (https://www.google.com/policies/privacy/), Opt-Out: (https://adssettings.google.com/authenticated).
  3. Instagram
   Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers kunnen laten weten dat ze de inhoud leuk vinden, de auteurs van de inhoud kunnen noemen of zich kunnen abonneren op onze berichten. Indien de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van Instagram: (http://instagram.com/about/legal/privacy/).
  4. Xing
   In ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Xing, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers kunnen laten weten dat ze de inhoud leuk vinden, de auteurs van de inhoud kunnen noemen of zich kunnen abonneren op onze berichten. Indien de gebruikers lid zijn van het Xing-platform, kan Xing de oproep van de bovenvermelde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Privacybeleid van Xing: (https://www.xing.com/app/share?op=data_protection).
  5. Verwendung von Facebook Social Plugins
   Wij maken gebruik van social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “Vind ik leuk” of een “duim omhoog”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen hier worden bekeken: (https://developers.facebook.com/docs/plugins/).Facebook is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers daarom naar gelang van ons kennisniveau. Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de “vind ik leuk”-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de daarmee verbonden rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook:  (https://www.facebook.com/about/privacy/). Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich bij Facebook uitloggen en zijn cookies verwijderen alvorens gebruik te maken van onze onlineaanbieding. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook:  (https://www.facebook.com/settings?tab=ads) of via de VS-zijde (http://www.aboutads.info/choices/) of de EU-zijde (http://www.youronlinechoices.com/). De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.
 23. Contactpersoon
  Indien u vragen of suggesties hebt of gebruik wenst te maken van uw rechten, zoals de informatieplicht, het recht op verwijdering, enz., kunt u gebruik maken van ons contactformulier of rechtstreeks schrijven naar (info@agtlogistik.de).

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke

Noodlijn 24 uur per dag bereikbaar: 0177 / 81 15 780

Vervoerovereenkomst

Lees hier over onze Vervoerovereenkomst

Algemene voorwaarden

Lees hier over onze Algemene voorwaarden

AGT Busvermietung & Touristik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburg
Gerecht van eerste aanleg: Lokale rechtbank Hamburg
Registratienummer: HRB 90912

Menu