PLANTED

AGT Bus- & Eventlogistik in de strijd
tegen klimaatverandering met PLANTED

We intensiveren onze duurzaamheidsinspanningen en presenteren een nieuwe partner die onze inspanningen voor het behoud van een leefbare planeet met hart en ziel ondersteunt. Planted is een van de meest opwindende impact start-ups gevestigd in Keulen met een duidelijke missie: de aarde behouden voor toekomstige generaties, planten en dieren. Met hun project voor gemengde bossen worden bijvoorbeeld overal in Duitsland gemengde bossen herbebost.

Het bedrijf ondersteunt ook wereldwijd klimaatbeschermingsprojecten. Zo worden projecten voor de opwekking van duurzame energie ondersteund in Thailand en Brazilië. Met uitgebreide criteria voor de naleving van kwaliteitsnormen en regelmatige updates van projecten op haar website biedt Planted haar partners een transparant overzicht van de voortgang van de projecten.

Veel van onze Duitse bossen zijn allang gekapt of omgevormd tot monocultuurbossen, die momenteel sterk bedreigd zijn of al door ziekten en parasieten zijn aangetast. We zien nu de gevolgen in veel Duitse bossen, waar massa’s sparren ten prooi vallen aan de schorskever.

Wij hebben in het verleden reeds positieve ervaringen opgedaan met herbebossingsprojecten. Vorig jaar konden we lokale herbebossingsprojecten in de buurt van Hamburg steunen en hebben we 1000 bomen geplant. In dit artikel willen wij uitleggen hoe zinvol herbebossing is en welke functie bossen hebben, afgezien van het feit dat zij een habitat vormen voor miljoenen dieren.

QR CODE C02 Reduktion NL

„AGT Bus- & Eventlogistik acht zich verantwoordelijk voor het nemen van het initiatief om de klimaatcrisis te helpen aanpakken. In de toekomst zijn permanente samenwerkingsverbanden gepland die een actieve bijdrage zullen leveren aan de milieu- en klimaatbescherming in Duitsland door bomen te planten en bossen te herbebossen”

Heike Januzi-Schlatermund, Chief Executive Officer

1. gesteunde klimaatbeschermingsprojecten

PLANTED draagt bij tot de vermindering van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer via verschillende klimaatbeschermingsprojecten. Wij delen onze klimaatbeschermingsprojecten concreet in op basis van de Sustainable Development Goals (SDG), die wij integreren in ons dagelijks handelen en denken. Daarom willen wij, naast onze actieve projecten op het gebied van het planten van bomen, internationale klimaatbeschermingsprojecten ondersteunen die betrekking hebben op duurzame energie en energieopwekking met behulp van natuurlijke hulpbronnen. Wij zijn betrokken bij de volgende actieve projecten:

 • Elektriciteit via afvalwarmte in India
 • Energie via waterkracht in Chili
 • Elektriciteit uit biomassa in India
 • Energie via waterkracht in Indonesië
 • Windenergie in India

2. Bomen planten
in Duitsland

Het Duitse bos doet het niet goed. In de periode van januari 2018 tot april 2021 is in Duitsland ongeveer 501.000 hectare aan bomen verloren gegaan – bijna vijf procent van het totale bosareaal in de Bondsrepubliek. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de ernstige hitte en droogte en de aantasting door de schorskever als gevolg van de klimaatverandering.

Volgens een studie van de ETH Zürich is het planten van bomen een van de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de klimaatcrisis. Wereldwijd is er een gebied van 900 miljoen hectare dat bebost zou kunnen worden. Bij herbebossing zou het twee derde van de door de mens veroorzaakte CO₂-uitstoot kunnen absorberen.

Door het Duitse bos te herbebossen, willen we de achteruitgang van de bossen tegengaan, want het mondiale klimaat trekt zich niets aan van de plaats waar de bomen worden geplant. Bovendien geven wij ons bos een impuls om zich voor te bereiden op de toekomst en op de klimaatverandering. Ook u en uw bedrijf profiteren ervan: Want u hebt de mogelijkheid om het milieu ter plaatse te beschermen en de geplante bomen te allen tijde te bezoeken.

3. Bossen en
hun superkrachten

Behalve dat het bos een habitat is voor vele planten en dieren en een opslagplaats voor koolstof, vervult het nog andere belangrijke functies waarvan ook wij mensen profiteren.

 • Bescherming tegen lawines en erosie
 • Evenwicht tussen temperatuurschommelingen en toenemende vochtigheid: bossen in de buurt van steden bevorderen bijvoorbeeld een betere en koelere lucht
 • Rotsval en aardverschuivingen worden voorkomen door de sterke beworteling van de bodem
 • Regeling van de waterhuishouding en belangrijk drinkwaterfilter
 • Bescherming tegen lawaai
 • Recreatie ruimte voor ons mensen
 • Luchtfilter: onze bossen filteren jaarlijks ongeveer 50 ton roet en stof uit de atmosfeer

4. Het bos als
actief CO₂-reservoir

Bossen vervullen een van de belangrijkste klimaatfuncties: Ze zijn een gigantische koolstofopslagplaats. Bomen en bossen onttrekken CO₂ aan de atmosfeer en slaan de koolstof (C) op in het hout en de bosgrond.

Iets minder dan de helft (46,8 %) van de totale koolstof wordt vastgelegd door de bosbodem met zijn humus- en strooisellaag, gevolgd door het zogenaamde staande hout (28,9 %), de andere houtbiomassa zoals struiken en heesters (16,0 %) en de ondergrondse biomassa met 8,3 %.

Planted Logo Green