Algemene voorwaarden

Status: 15 juni 2022

Geachte klant,
vragen wij uw begrip voor het feit dat wij u onze Algemene Voorwaarden voorleggen, die deel uitmaken van onze wederzijdse contractuele relatie en noodzakelijk zijn in de zin van wederzijdse openheid.

1. Reservering (pakketreizen / transferdiensten)

De boeking wordt door de boeker ook gedaan voor alle in de boeking opgenomen reisdeelnemers, voor wier contractuele verplichtingen de boeker evenzeer aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen. De minimumleeftijd voor deelname aan de pakketreizen is 16 jaar zonder begeleiding van een wettelijke voogd. Voor reisdeelnemers die bij aanvang van de reis de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en zonder meerderjarige begeleider reizen, is een schriftelijke toestemmingsverklaring van de wettelijke voogd vereist. Indien de reisbevestiging van de busmaatschappij afwijkt van de inhoud van uw aanmelding, is een nieuw aanbod van ons aanwezig, dat u binnen de gestelde termijn door een uitdrukkelijke of afdoende verklaring (betaling van de reissom) kunt aanvaarden, mits de benodigde capaciteiten op het moment van aanvaarding vrij zijn.

2. Betaling van de reissom, verantwoordelijkheid van de klant

 1. Onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale prijs te worden voldaan, het minimum bedrag van een aanbetaling is 150 Euro incl. BTW. Het resterende bedrag moet 28 dagen voor de aanvang van de reis worden betaald. De totale prijs is het resultaat van de som van het voorschot en het resterende bedrag.
 2. Voor boekingen minder dan 8 weken voor aanvang van de reis is de totale reissom 28 dagen voor aanvang van de reis verschuldigd. Voor korte termijn boekingen binnen 28 dagen, is de totale prijs onmiddellijk verschuldigd.
 3. Voor betalingen met een kredietkaart worden extra verwerkingskosten aangerekend aan de klant.
 4. Als u de reissom niet op tijd betaalt, kunnen op uw kosten aanmaningskosten in rekening worden gebracht. In geval van niet-betaling van de reissom vóór de aanvang van de reis ondanks een herinnering met een uiterste datum, wordt de reis/vervoersovereenkomst met kosten geannuleerd.
 5. Schoonmaakkosten zijn inbegrepen in de vermelde prijzen. De kosten voor het schoonmaken van buitensporig vervuilde voertuigen en voor het herstel van zelf toegebrachte schade moeten afzonderlijk worden gedragen.

3. Annulering van de reis, wijziging van diensten en prijzen

 1. Indien de reis door overmacht – die ten tijde van het sluiten van het contract niet te voorzien was – aanzienlijk bemoeilijkt, in gevaar gebracht of belemmerd wordt, kunnen zowel de boeker als wij het contract opzeggen. De juridische gevolgen vloeien voort uit de wet.
 2. Wij hebben het recht de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst slechts om wettelijk toelaatbare redenen te wijzigen. Wijzigingen of afwijkingen van afzonderlijke reisdiensten van de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst, die noodzakelijk zijn na het sluiten van de overeenkomst en die niet door ons zijn veroorzaakt, zijn alleen toegestaan voor zover deze wijzigingen en afwijkingen niet significant zijn en geen invloed hebben op de algehele aard van de geboekte reis.
 3. Wij zijn verplicht de klant in kennis te stellen van een toelaatbare annulering van de reis of een belangrijke wijziging van een essentiële reisdienst onmiddellijk nadat wij hiervan kennis hebben genomen.
 4. Prijswijzigingen zijn mogelijk na het sluiten van de reisovereenkomst in geval van een stijging van de vervoerskosten of van de kosten voor bepaalde diensten, zoals haven- of luchtvaartkosten, voor zover de stijging van de vervoerskosten of van de kosten voor bepaalde diensten per persoon of per zitplaats van invloed is op de reissom, indien er meer dan 4 maanden liggen tussen de ontvangst van de reisbevestiging/factuur en de overeengekomen aanvang van de reis. In dat geval zal de klant onmiddellijk, maar uiterlijk 21 dagen voor vertrek, op de hoogte worden gebracht. Prijsverhogingen daarna zijn niet toegestaan. In geval van een prijsverhoging van meer dan 5% van de reissom of in geval van een belangrijke wijziging van een essentiële reisdienst, kan de klant zich uit het contract terugtrekken. De klant is verplicht deze rechten onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving van wijziging tegenover ons te doen gelden. Voor dit doel wordt de schriftelijke vorm aanbevolen.

4. Wijzigingen, omboeking en terugtrekking door de klant

 1. U kunt zich op elk moment voor de aanvang van de reis terugtrekken.  Om redenen van bewijsvoering raden wij u aan uw herroeping schriftelijk te verklaren.
 2. Nadat een boeking is gemaakt, kan een wijziging in de boeking worden aangebracht zonder verwerkingskosten. Voor verdere wijzigingen wordt € 28,00 per transactie aan verwerkingskosten in rekening gebracht. Om bewijstechnische redenen bevelen wij ten sterkste aan dat elke gewenste wijziging van het contract schriftelijk wordt ingediend. Indien dit leidt tot een wijziging van de dienstverlening, kunnen extra kosten ontstaan, waarvan het bedrag afhangt van de omstandigheden van het individuele geval en die ten laste van de klant komen. Deze worden na intensief onderzoek door AGT Busvermietung & Touristik GmbH schriftelijk aan de klant medegedeeld. De uitvoering van de wijziging kan slechts plaatsvinden indien de klant ook de omboeking inclusief bijkomende kosten schriftelijk bevestigt.
 3. Indien de klant de datum na de boeking wil omboeken, moet AGT Bus- und Eventlogistik GmbH hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. In geval van een omboeking zijn de algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing op de oude datum (zie 4.4). Deze kunnen echter afwijken of er kan na individueel onderzoek van worden afgezien. Met betrekking tot de nieuwe datum kunnen extra kosten ontstaan die voor rekening van de klant zijn. Deze worden na intensief onderzoek door AGT Bus- und Eventlogistik GmbH schriftelijk aan de klant medegedeeld. De uitvoering van de omboeking kan slechts plaatsvinden indien de klant de omboeking inclusief bijkomende kosten schriftelijk bevestigt.
 4. In geval van annulering kunnen wij een forfaitaire schadevergoeding eisen, die berekend wordt op basis van de volgende percentages van de reissom. Het staat u vrij te bewijzen dat geen schade of minder schade is geleden. De annuleringskosten in een oogopslag:
Datum van reservering tot 45e dag 15%
van de 44e tot de 30e dag voor vertrek 25%
van de 29e tot de 15e dag voor vertrek 50%
van de 14e tot de 07e dag voor vertrek 75%
vanaf de 06e dag voor vertrek 90%

(individuele overeenkomsten mogelijk voor boekingen van grote volumes)

5. Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.
 2. De contractuele aansprakelijkheid van ons als busmaatschappij voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot tweemaal de reissom, zodra een schade noch opzettelijk noch door grove nalatigheid werd veroorzaakt of uitsluitend berust op het feit dat een door ons ingeschakelde dienstverlener als enige verantwoordelijk is voor de ontstane schade. Wettelijke regelingen ter beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, die gebaseerd zijn op internationale overeenkomsten en waarop een door ons ingeschakelde dienstverlener zich kan beroepen, gelden ook in ons voordeel.
 3. Voor aanspraken op schadevergoeding uit onrechtmatige daad, die niet berusten op opzet of grove schuld van ons en geen lichamelijk letsel betreffen, wordt een beperking van de aansprakelijkheid per persoon en per reis van € 4.090,- overeengekomen. Als de reissom hoger is dan € 1.200, is deze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de reissom. Wij raden u aan dergelijke risico’s te dekken door bijvoorbeeld een door ons afgesloten reisannuleringsverzekering.
 4. Die AGT Bus- und Eventlogistik GmbH is niet aansprakelijk volgens §651 j BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) voor reisonderbrekingen veroorzaakt door overmacht (terrorisme, aardbevingen, stormen, enz.), stakingen die geen verband houden met de organisator of de dienstverlener, of verkeersstoringen.

6. Contractuele verplichtingen en mededelingen

 1. Indien de reis niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, heeft u alleen de wettelijke garantierechten van verhaal, vermindering van de reissom, ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding indien u ons niet opzettelijk niet op de hoogte heeft gesteld van een gebrek dat zich tijdens de reis heeft voorgedaan.
 2. In geval van een gebrek kunt u het gebrek alleen zelf verhelpen of, in geval van een belangrijk gebrek, de reis annuleren als u ons een redelijke termijn gunt om het gebrek te verhelpen. Een termijn is niet vereist indien de oplossing onmogelijk is, door ons wordt geweigerd of niet binnen een redelijke termijn mogelijk kan worden gemaakt.
 3. Een kennisgeving van defecten wordt aanvaard door ons kantoorteam, dat te allen tijde beschikbaar is, en u ontvangt de relevante noodnummers vóór de aanvang van uw reis. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van de kennisgeving van gebreken in schriftelijke vorm per e-mail of SMS. Een kennisgeving zonder medeweten van ons is niet voldoende.
 4. Volgens de wet moet u garantieclaims binnen een maand na het contractuele einde van de reis indienen bij de maatschappelijke zetel van AGT Bus- und Eventlogistik GmbH, Hammerbrookstraße 94, 20097 Hamburg. Het is niet voldoende om uw vorderingen bij uw plaatselijk reisbureau of tussenpersoon te laten registreren. Na het verstrijken van de termijn kunt u alleen nog aanspraken maken indien u aantoonbaar buiten uw schuld bent verhinderd de termijn in acht te nemen.
 5. Voor alle geschillen wordt de vestigingsplaats van het hoofdkantoor in Hamburg als bevoegde rechtbank overeengekomen.
 6. Vorderingen uit hoofde van het reiscontract kunnen alleen door de reiziger zelf worden ingediend. Een overdracht van deze vorderingen is niet ontvankelijk.
 7. Contractuele aanspraken verjaren één jaar na het contractueel overeengekomen einde van de reis, maar niet vóór de kennisgeving van een gebrek aan de reisorganisator en niet in geval van opzet. De verjaringstermijn wordt opgeschort zolang er onderhandelingen worden gevoerd tussen ons en u over de vordering of de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering. De opschorting eindigt als een partij weigert de onderhandelingen voort te zetten. De wettelijke verjaringstermijnen zijn van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit onwettige handelingen.
 8. Alle aanbiedingen en de opgenomen prijzen zijn exclusief weg-, tol- en parkeerkosten, alsmede eventuele overnachtingskosten voor de chauffeur in het geval van meerdaagse reizen, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.
 9. Houd u aan de bovengrens van één stuk bagage en één stuk handbagage per persoon. Gelieve ons voor het begin van de reis op de hoogte te brengen van eventuele overbagage.
 10. Er wordt alleen een beroep gedaan op aannemers die over alle nodige concessies voor het vervoer beschikken en die gekwalificeerd personeel in dienst hebben.

7. Paspoort, visa en gezondheidsvoorschriften

 1. Informeert u zich over de paspoort- en visumvoorschriften die voor het betreffende land van reis gelden, alsmede over de gezondheidsformaliteiten (vaccinaties). Indien de uitvoering van de reis wordt verhinderd of belemmerd om redenen die te wijten zijn aan onjuiste reisdocumenten, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
 2. Een reiziger die aan het begin van de reis of tijdens de reis niet over volledige en juiste reisdocumenten beschikt, kan van de reis worden uitgesloten. Onkosten worden niet vergoed.

8. Gegevensbescherming

 1. Ons volledige privacybeleid is te vinden op onze homepage: Privacybeleid.
 2. Met de sluiting van het contract of de boeking stemt de boeker in met het gebruik van zijn gegevens voor de verwerking van de geboekte busreis. Dit zijn, onder andere, adres- en contactgegevens voor de verwerking van de transactie.
 3. Er zullen geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe toeristische dienstverleners, busondernemingen of organisatoren.
 4. Indien u vragen heeft of uw rechten wenst uit te oefenen (bv. wissen van gegevens) kunt u schrijven naar info@agtlogistik.de.

9. Kwaliteitsbeheer

 1. De contractant dient AGT Bus- & Eventlogistik GmbH in staat te stellen door middel van leveranciersaudits (second party) vast te stellen of zijn kwaliteitsborgingsmaatregelen of bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH en zijn klanten.
 2. Na voorafgaande kennisgeving kan een leveranciersaudit worden uitgevoerd als een systeem-, proces- of product/dienstaudit.
 3. Daartoe verleent de contractant AGT Bus- & Eventlogistik GmbH tijdens de normale kantooruren toegang tot de betreffende bedrijfsterreinen, testcentra, magazijnen en aangrenzende ruimten, alsmede inzage in de kwaliteitsrelevante documenten van de voor AGT Bus- & Eventlogistik GmbH verrichte dienst.
 4. De medewerkers van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH zijn verplicht tot geheimhouding van de opgedane kennis.
 5. AGT Bus- & Eventlogistik GmbH stelt de contractant schriftelijk in kennis van het resultaat van deze controles.
 6. Indien naar het oordeel van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH maatregelen noodzakelijk zijn, verplicht de contractant zich, binnen de grenzen van het redelijke, onverwijld een plan van maatregelen op te stellen, dit tijdig uit te voeren en AGT Bus- & Eventlogistik GmbH hiervan op de hoogte te stellen.

Vervoerovereenkomst

Lees hier over onze vervoerovereenkomst

AGT Bus- und Eventlogistik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburg
Gerecht van eerste aanleg:  Lokale rechtbank Hamburg
Registratienummer: HRB 90912