Algemene voorwaarden

Status: 01 augustus 2023

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstaanbiedingen van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH op het gebied van mobiliteit. (Boeking van vervoersdiensten, conceptcreatie, evenementenlogistiek, enz.)

1. boeking (passagiersvervoer / transferdiensten)

 1. De boeker registreert ook alle medereizigers die in de boeking zijn opgenomen en voor wiens contractuele verplichtingen de boeker net zo aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen. De minimumleeftijd voor deelname aan de transporten is 16 jaar zonder begeleiding van een wettelijke voogd. Voor passagiers die bij aanvang van de reis de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en zonder begeleiding van een volwassene reizen, is een schriftelijke toestemmingsverklaring van de ouder of voogd vereist. Het toezicht op passagiers, in het bijzonder kinderen, jongeren en hulpbehoevenden, maakt geen deel uit van de dienstverlening van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH.
  Als de opdrachtbevestiging van de busmaatschappij afwijkt van de inhoud van uw aanmelding, bestaat er een nieuw aanbod van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH, dat u binnen de gestelde termijn door een uitdrukkelijke of bindende verklaring (betaling van de verschuldigde vergoeding) kunt accepteren, mits de benodigde capaciteiten op het moment van acceptatie vrij zijn. 
 2. Aanbiedingen van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een vervoersovereenkomst komt pas tot stand met de definitieve boekingsbevestiging/factuur van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH.

2. Betaling van de reissom, verantwoordelijkheid van de klant

 1. Onmiddellijk na het afsluiten van het contract moet een aanbetaling van 25% van de totale reissom worden betaald, het minimumbedrag van de aanbetaling is 150 Euro incl. BTW. Het resterende bedrag dient 28 dagen voor aanvang van de reis betaald te worden. De totale prijs is de som van de aanbetaling en het restbedrag. 
 2. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang van de reis is de totale reissom 28 dagen voor aanvang van de reis verschuldigd. Voor boekingen op korte termijn binnen 28 dagen is de totale prijs onmiddellijk verschuldigd. 
 3. Voor betalingen per creditcard worden extra verwerkingskosten in rekening gebracht aan de klant. 
 4. Als je de reissom niet op tijd betaalt, kunnen er aanmaningskosten in rekening worden gebracht. In het geval van niet-betaling van de tourprijs voor vertrek ondanks een herinnering met een deadline, wordt het vervoerscontract geannuleerd met kosten. 
 5. Schoonmaakkosten zijn inbegrepen in de vermelde prijzen. Kosten voor het schoonmaken van overmatig vuile voertuigen en het herstellen van schade veroorzaakt door eigen schuld zijn apart te betalen.

3. Annulering van de reis, service- en prijswijzigingen

 1. Indien het vervoer aanzienlijk bemoeilijkt, in gevaar gebracht of belemmerd wordt als gevolg van overmacht die niet te voorzien was bij het afsluiten van het contract, kunnen zowel de boeker als AGT Bus- & Eventlogistik GmbH het contract opzeggen. De juridische gevolgen vloeien voort uit de wet. 
 2. AGT Bus- & Eventlogistik GmbH heeft het recht om de overeengekomen inhoud van de vervoersovereenkomst alleen om wettelijk toegestane redenen te wijzigen. Veranderingen of afwijkingen van afzonderlijke vervoersdiensten van de overeengekomen inhoud van de vervoersovereenkomst die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk worden en die niet door AGT Bus- & Eventlogistik GmbH zijn veroorzaakt, zijn alleen toegestaan voor zover deze veranderingen en afwijkingen niet wezenlijk zijn en de algehele aard van het geboekte vervoer niet beïnvloeden. 
 3. AGT Bus- & Eventlogistik GmbH is verplicht om de klant onmiddellijk na het bekend worden van een toegestane annulering van vervoer of een wezenlijke verandering van een essentiële vervoersdienst te informeren. 
 4. Prijswijzigingen zijn mogelijk na het afsluiten van de vervoersovereenkomst in geval van een verhoging van de vervoerskosten of kosten voor bepaalde diensten, voor zover de verhoging van de vervoerskosten of kosten voor bepaalde diensten per persoon of zitplaats van invloed is op de vervoersprijs, indien er meer dan 4 maanden liggen tussen de ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur en de overeengekomen aanvang van het vervoer. Indien dit het geval is, wordt de klant hiervan onverwijld, maar uiterlijk 21 dagen voor het vervoer, op de hoogte gesteld. Prijsverhogingen daarna zijn niet toegestaan. Bij een prijsverhoging van meer dan 5% van de overeengekomen totale prijs of bij een belangrijke wijziging van een essentiële vervoersdienst kan de klant het contract opzeggen. De klant is verplicht deze rechten tegenover AGT Bus- & Eventlogistik GmbH onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging te doen gelden. Hiervoor is de schriftelijke vorm per e-mail of brief voorgeschreven. 
 5. De boeker moet het bedrijf voor het afsluiten van het contract op de hoogte stellen van de zogenaamde risicoreizen. Dit zijn in het bijzonder risicoreizen voor het vervoer van voetbalfans, politiek gemotiveerde demonstranten of soortgelijke evenementen. Bij zogenaamde risicoreizen is AGT Bus- & Eventlogistik GmbH gerechtigd om van de boeker een aanbetaling te verlangen. De hoogte van de aanbetaling wordt van geval tot geval bepaald op basis van de betreffende busgrootte en bedraagt minimaal € 1.500,00.

4. Wijzigingen, omboekingen en terugtrekking door de klant

 1. Je kunt je op elk moment voor aanvang van het transport terugtrekken. Om bewijsredenen is het raadzaam om de terugtrekking schriftelijk per e-mail of brief aan te geven. 
 2. Nadat een boeking is gemaakt, kan “één” wijziging in de boeking worden aangebracht zonder verwerkingskosten. Voor verdere wijzigingen wordt €28,00 per transactie in rekening gebracht. Om bewijsredenen wordt het sterk aanbevolen om gewenste wijzigingen in het contract schriftelijk per e-mail of brief in te dienen. Als dit leidt tot een wijziging van de service, kunnen er extra kosten ontstaan, waarvan de hoogte afhankelijk is van de omstandigheden van het individuele geval en die voor rekening van de klant zijn. Deze worden na intensief onderzoek door AGT Bus- & Eventlogistik GmbH schriftelijk aan de klant meegedeeld. De uitvoering van de wijziging kan alleen plaatsvinden als de klant de omboeking incl. bijkomende kosten ook schriftelijk bevestigt. 
 3. Indien de klant de datum wil omboeken nadat de boeking is gemaakt, moet AGT Bus- & Eventlogistik GmbH hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Bij een omboeking gelden de algemene annuleringsvoorwaarden voor de oude datum (zie 4.4). Deze kunnen echter afwijken of na individueel onderzoek worden opgeheven. Met betrekking tot de nieuwe datum kunnen er extra kosten ontstaan die voor rekening van de klant zijn. Deze worden na intensief onderzoek door AGT Bus- & Eventlogistik GmbH schriftelijk aan de klant meegedeeld. De omboeking kan alleen worden uitgevoerd wanneer de klant de omboeking inclusief bijkomende kosten schriftelijk per e-mail of brief bevestigt. 
 4. In geval van annulering kan AGT Bus- & Eventlogistik GmbH een forfaitaire schadevergoeding eisen, berekend op basis van de volgende percentages van de overeengekomen totaalprijs. Het staat u vrij te bewijzen dat er geen of minder schade is ontstaan. De annuleringskosten in één oogopslag:
Datum van reservering tot 45e dag 15%
van de 44e tot de 30e dag voor vertrek 25%
van de 29e tot de 15e dag voor vertrek 50%
van de 14e tot de 07e dag voor vertrek 75%
vanaf de 06e dag voor vertrek 90%

(individuele overeenkomsten mogelijk voor boekingen van grote volumes)

5. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH wordt geregeld door de wettelijke bepalingen. 
 2. De contractuele aansprakelijkheid van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH geldt voor schade die geen lichamelijk letsel is en is beperkt tot tweemaal de vervoersprijs, voor zover de schade niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of uitsluitend berust op het feit dat een dienstverlener van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH als enige verantwoordelijk is voor de ontstane schade. Wettelijke regelingen die de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, die gebaseerd zijn op internationale overeenkomsten en waarop een dienstverlener van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH zich kan beroepen, gelden ook ten gunste van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH. 
 3. Voor schadeclaims die geen lichamelijk letsel zijn en die niet berusten op opzet of grove nalatigheid van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH, wordt een beperking van de aansprakelijkheid tot 1.000,00 euro per eiser en vervoer overeengekomen. Aansprakelijkheid volgens §23 van de Duitse wet op personenvervoer blijft onaangetast.

6. Contractuele verplichtingen en kennisgevingen

 1. Als het vervoer niet in overeenstemming met de overeenkomst wordt geleverd, hebt u alleen het wettelijke recht op herstel, vermindering van de vervoerprijs, ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding als u AGT Bus- & Eventlogistik GmbH niet opzettelijk niet op de hoogte hebt gesteld van een defect dat zich tijdens het vervoer heeft voorgedaan. 
 2. In het geval van een gebrek kunt u het gebrek alleen zelf verhelpen of, in het geval van een wezenlijk gebrek, het vervoer beëindigen als u AGT Bus- & Eventlogistik GmbH een redelijke termijn geeft om het gebrek te verhelpen. Een termijn is niet vereist als het verhelpen onmogelijk is, door AGT Bus- & Eventlogistik GmbH wordt geweigerd of niet binnen een redelijke termijn mogelijk kan worden gemaakt. 
 3. Een melding van gebreken wordt geaccepteerd door ons kantoorteam, dat te allen tijde bereikbaar is; u ontvangt de relevante noodnummers voor aanvang van de reis. Vervolgens ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht per e-mail of SMS/Whats App. 
 4. Als bevoegde rechtbank voor alle geschillen wordt de zetel van het hoofdkantoor in Hamburg overeengekomen. (Voor zover een overeenkomst over de plaats van jurisdictie wettelijk is toegestaan). 
 5. Vorderingen die voortvloeien uit de vervoersovereenkomst kunnen alleen door de passagier zelf worden ingediend. Overdracht van deze vorderingen is niet toegestaan. 
 6. Contractuele claims verjaren één jaar na het contractueel overeengekomen einde van het vervoer, maar niet voordat een defect aan AGT Bus- & Eventlogistik GmbH is gemeld en niet in geval van opzet. De verjaringstermijn wordt opgeschort zolang er onderhandelingen worden gevoerd tussen AGT Bus- & Eventlogistik GmbH en u over een vordering of de omstandigheden die tot de vordering hebben geleid. De opschorting eindigt als een van de partijen weigert om de onderhandelingen voort te zetten. Voor vorderingen uit onrechtmatige daad gelden de wettelijke verjaringstermijnen. 
 7. Alle aanbiedingen en de inbegrepen prijzen zijn exclusief weg-, tol- en parkeerkosten en eventuele overnachtingskosten voor de chauffeur in het geval van meerdaagse reizen, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging. 
 8. Houd rekening met de bovengrens van één stuk bagage (max. 23 kg) en één klein stuk handbagage (kleine handtas of rugzak, geen reistrolley o.i.d.) per persoon. Grote bagage (sportuitrusting, gereedschap, tenten of iets dergelijks, evenals te grote bagage) wordt alleen vervoerd met voorafgaande toestemming en goedkeuring van AGT Bus- & Eventlogistik GmbH. Wij wijzen erop dat AGT Bus- & Eventlogistik GmbH niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het toezicht op voorwerpen die door de boeker of zijn passagiers in de passagiersruimte van het voertuig zijn achtergelaten. Ook het toezicht op bagage tijdens het in- en uitladen valt niet onder de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van AGT Bus-& Eventlogistik GmbH. 
 9. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van contractpartners (busondernemingen) die over alle noodzakelijke vergunningen voor het vervoer beschikken en gekwalificeerd personeel in dienst hebben. 
 10. Er bestaat geen recht op het vervoer van dieren. Het vervoer van dieren moet vóór het afsluiten van het vervoerscontract bij AGT Bus- & Eventlogistik GmbH worden aangemeld. Als AGT Bus- & Eventlogistik GmbH schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen dieren niet op zitplaatsen worden ondergebracht en moeten ze in geschikte transportcontainers worden vervoerd. 
 11. De boeker is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn passagiers tijdens het vervoer. Als de boeker of zijn passagiers de instructies van de buschauffeur niet opvolgen, kunnen ze worden uitgesloten van verder vervoer als dit verder vervoer onredelijk maakt voor AGT Bus-& Eventlogistik GmbH of zijn dienstverlener. Een aanspraak op terugbetaling is in deze gevallen uitgesloten. De boeker is aansprakelijk voor schade aan het voertuig die door hemzelf of door zijn passagiers is veroorzaakt.
  Uitzondering: De klant noch zijn passagiers zijn verantwoordelijk voor de schade. Andere aanspraken blijven onaangetast.

7. Paspoort, visum en gezondheidsvoorschriften

 1. Informeer u over de paspoort- en visumvoorschriften die gelden voor het betreffende reisland en over de gezondheidsformaliteiten (vaccinaties). AGT Bus- & Eventlogistik GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid als de uitvoering van het vervoer wordt verhinderd of belemmerd om redenen die te wijten zijn aan onjuiste reisdocumenten. 
 2. Een passagier die aan het begin van de reis of tijdens de reis niet over volledige en juiste reisdocumenten beschikt, kan van de reis worden uitgesloten. Onkosten worden niet vergoed.

8. Gegevensbescherming

 1. Ons volledige privacybeleid is te vinden op onze homepage: Privacybeleid
 2. Met het afsluiten van het contract of de boeking gaat de boeker akkoord met het gebruik van zijn gegevens voor de verwerking van de geboekte busreis. Dit omvat adres- en contactgegevens voor de verwerking van de transactie. 
 3. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan externe toeristische dienstverleners, busbedrijven of organisatoren. 
 4. Als u vragen hebt of uw rechten wilt uitoefenen (bijv. verwijdering van gegevens), kunt u schrijven naar info@agtlogistik.de.

Vervoerovereenkomst

Lees hier over onze vervoerovereenkomst

AGT Bus- und Eventlogistik GmbH
Hammerbrookstraße 94
20097 Hamburg
Gerecht van eerste aanleg:  Lokale rechtbank Hamburg
Registratienummer: HRB 90912